ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241


                                               

Prikriveno oglašavanje na filmu

Prikriveno oglašavanje na filmu, ili preciznije plasman proizvoda na filmu, smatra se jednom od tehnika oglašavanja, dakle marketinške komunikacije čija je svrha informiranje potencijalnih kupaca o uslugama i proizvodima, a specifična je po tome ...

                                               

Deflacija

Deflacija je pojava suprotna inflaciji, a označava pad opće cjenovne razine. Deflacijska politika vlade označava njenu intervenciju u slučaju da ukupna ponuda nadmašuje potražnju te se ekspanzivnom kreditno-monetarnom i fiskalnom politikom utječe ...

                                               

Devalvacija

Devalvacija je službena promjena pariteta neke nacionalne valute utvrdivanjem njezine niže vrijednosti u odnosu na neku stabilnu valutu ili u odnosu na neko drugo mjerilo. Devalvacija je čin izravnavanja unutarnje vrijednosti novca izražene u nje ...

                                               

Godišnja efektivna diskontna stopa

Godišnja efektivna diskontna stopa Godišnja efektivna diskontna stopa izražava iznos plaćenih / zaradenih kamata kao postotak salda na kraju godišnjeg razdoblja. To je u suprotnosti s efektivnom kamatnom stopom, koja izražava iznos kamate kao pos ...

                                               

Helikopterski novac

Helikopterski novac, novac koji država izravno dijeli gradanima. Izravni je namjenski bespovratni novac za programe odredenog trajanja, koji se transferira preko ministarstva financija a ne povećava javni dug. Koncept potječe od Miltona Friedmana ...

                                               

Inflacija

Inflacija je povećanje agregatne razine cijena u odnosu na vrijednost novca. Pojam inflacije takoder se može definirati kao pad vrijednosti novca. Vrijednost novca označava njegova kupovna moć. Dakle, ako u odredenoj privredi postoji inflacija, k ...

                                               

Multiplikacija depozita

Teoretska mogućnost procesa multiplikacije depozita obično se objašnjava ovako: ako je početni depozit 1000, a potrebna likvidna rezerva 20%, tada će proces kreditne ekspanzije ići ovim tokom: Prema tome, višak likvidnih sredstava u datom primjer ...

                                               

Novčana masa

Novčana masa podrazumijeva ukupnu vrijednost novca koji je u gospodarstvu u odredenom trenutku dostupan. Postoji nekoliko načina definiranja novca, ali standardne mjere uobičajeno uključuju količinu novca u optjecaju i pologe po videnju. Središnj ...

                                               

Novac

Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se rasporeduju i razmjenjuju svi proizvodi ljudskog rada. Uobičajena definicija novca kaže da je novac obračunska jedinica; spremnik vrijednosti; te sredstvo razmjene, iako ...

                                               

Asignat

Asignat je pomoćni papirnati novac, koji je prvi put emitiran u Francuskoj 1789. godine, za vrijeme Francuske revolucije. Emitiran je u velikim nominalama, od po 10.000 franaka, a kao pokriće su mu služila zaplijenjena dobra plemstva i crkve. Od ...

                                               

Bankomat

Bankomat je stroj za izdavanje gotovine s tekućih računa banke elektroničkim putem. Štedi vrijeme, smanjuje gužve i troškove na bankovnim šalterima. Može se mahom koristiti cijeli dan 24 sata. Postavlja ga banka u svojim prostorima ali i na otvor ...

                                               

Debitna kartica

Debitna kartica je kartica koju banka izdaje vlasniku tekućeg ili deviznog računa kako bi svojim sredstvima mogao raspolagati neovisno o radnom vremenu poslovnice banke. Debitnom karticom klijent može podizati gotovinu na bankomatu, ali i plaćati ...

                                               

ISO 4217

ISO 4217 je medunarodni standard koji pomoću koda od tri znamenke definira imena valuta koje su važeće prema standardima Medunarodne organizacije za normizaciju. ISO 4217 je standardizirana norma koja se najviše koristi u bankarstvu i općenito u ...

                                               

Novac u Harryju Potteru

U seriji knjiga o Harryju Potteru engleske spisateljice J. K. Rowling koristi se jedinstven novčani sustav. Sav je novac u obliku kovanica i podijeljen je na zlatne galeone, srebrne srpove i brončane knutove. Hagrid u prvoj knjizi tvrdi da je lak ...

                                               

Službeno sredstvo plaćanja

Službeno sredstvo plaćanja, takoder i "zakonsko sredstvo plaćanja" su novčanice i kovanice monetarnog sustava za koji je državnim zakonom ili medunarodnim dogovorom odreden naziv novca i osnovna jedinična vrijednost. Osim kovanog novca, kojeg izd ...

                                               

Vodeni žig

Vodeni žig, utisnuta oznaka na papiru, kojom se štiti tiskovina, zapis ili isprava od mogućeg krivotvorenja. Koristi se u tiskanju novčanica i poštanskih marki, a utiskuje se i na putovnice i ostale službene isprave. U filatelističkoj literaturi ...

                                               

Zlatna kuna (kovani novac)

Prigodni kovani novac Zlatna kuna je materijalno investicijsko zlato. Hrvatska narodna banka je u suradnji s državnom kovnicom novca, Hrvatskim novčarskim zavodom, predstavila novu seriju investicijskog zlata s motivom optjecajnog kovanog novca. ...

                                               

Trgovačko pravo

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila koja reguliraju subjekte trgovačkog prava i pravne poslove trgovačkog prava. U Hrvatskoj je Zakon o trgovačkim društvima donesen 23. studenog 1993. g. a počinje se primjenjivati od 1. siječnja 1995. g. Trgo ...

                                               

Gospodarsko interesno udruženje

Gospodarsko interesno udruženje je trgovačko društvo sa svojstvom pravne osobe koje osnivaju dvije ili više fizičkih i pravnih osoba radi olakšanja i promicanja obavljanja gospodarskih djelatnosti njegovih članova, da bi poboljšale ili povećale n ...

                                               

Javno trgovačko društvo

Javno trgovačko društvo je trgovačko društvo u koje se udružuju dvije fizičke ili pravne osobe ili više njih zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva osobno i neograničeno sol ...

                                               

Kartel

Karteli su oblik sporazumnog udruživanja istorodnih tvrtki konkurenata koje time postaju monopol. Veći profit ostvaruju diktiranjem uvjeta prodaje, monopolskim cijenama i drugim pogodnostima, a ne smanjenjem troškova i racionalizacijom, kako čine ...

                                               

Koncern

Koncerni nastaju udruživanjem većeg broja tvrtki ili poduzeća, obično iste gospodarske grane, kao što su automobilska ili elektroindustrijska, kemijska, prehrambena i druge industrije, razne proizvodne, trgovačke ili uslužne djelatnosti. Prvi su ...

                                               

Korporacija

Korporacija je najrazvijeniji oblik društva kapitala. Jedan od pravnih oblika trgovačkih društava; ima brojne prednosti u odnosu na druge pravne oblike trgovačkih društava. Korporacija je uspjela otkloniti sve slabosti ortačkih društava, posebno ...

                                               

Leasing

Leasing je ugovorni odnos kojim se davatelj leasinga obvezuje pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na odredeno razdoblje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to ...

                                               

Ništetnost

Ništetnost, ništavost ili ništavnost, pojam koji označava da sklopljeni ugovor ne proizvodi namjeravane pravne učinke koje bi proizvodio da je valjan. Ipak, važno je naglasiti kako nije točno da ništetan ugovor ne stvara nikakve pravne učinke, je ...

                                               

Obustava stečajnog postupka

1. Obustava zbog nedostatnosti stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka. Postupak se neće obustaviti ako stečajni vjerovnici solidarno predujme troškove postupka. Stečajni upravitelj može i nakon obustave i zaključenja stečajnog postu ...

                                               

Ortaštvo

Ortaštvo je zajednica osoba i dobara bez pravne osobnost. Naziva se još i društvom gradanskog prava. Ugovorom o ortaštvu uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja.

                                               

Pobojnost

Pobojnost ugovora pojam je koji označava da ugovor stvara namjeravane pravne učinke kao i valjani pravni posao, ali da ti učinci mogu biti poništeni. Važno je naglasiti da se pobojne pravne poslove može izjednačiti s valjanima i oni će proizvodit ...

                                               

Posebna prava vučenja

Posebna prava vučenja medunarodna je obračunska jedinica koju je utvdrio i definirao Medunarodni monetarni fond.

                                               

Prijeboj

Prijeboj ili kompenzacija u pravu označava prestanak obveze obračunavanja protutražbine s tražbinom. Dužnik može prebiti tražbinu s protutražbinom vjerovnika, ako obje tražbine glase na novac ili druge zamjenljive stvari istog roda i iste kakvoće ...

                                               

Revizorski sud

Revizorski sud je posebna kontrolna institucija Europske unije, nadležna da ispituje sve prihode i rashode svih tijela koje je osnovala Zajednica, ako to nije isključeno nekim ustavotvornim dokumentom. Revizorski sud kontrolira ispravnost i zakon ...

                                               

Skladišnica

Skladišnica, jamstveni dokument koji može izdati za to ovlašteni skladištar, na temelju ugovora o uskladištenju. Skladišnica dokazuje da postoji polog u odredenoj količini i kvaliteti robe dan na čuvanje u skladište. U skladišnicu se unose svi bi ...

                                               

Stečaj

Stečaj: u širem značenju, pad poslovne aktivnosti poduzeća zbog čega se ne ostvaruju očekivani poslovni rezultati. S financijskoga gledišta pad poslovne aktivnosti koji može pokrenuti kontinuitet poslovanja, a izazvan je nesolventnošću nemogućnoš ...

                                               

Stečajni plan

Stečajni plan može se, prema čl. 2. st. 2. Stečajnog zakona, provesti tijekom stečajnog postupka radi uredivanja pravnog položaja dužnika i njegovog odnosa prema vjerovnicima, a osobito radi održavanja dužnikove djelatnosti. Nakon otvaranja steča ...

                                               

Tajno društvo (gospodarstvo)

Tajno društvo je takvo društvo u kojem tajni član sudjeluje s imovinskim ulogom u poduzeću drugoga na koga prelazi ulog tajnog člana. Na temelju tog uloga stječe se pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika. Prema trećima isključivi je ...

                                               

Trgovački sudovi u Hrvatskoj

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj dio su sudbene vlasti, koji su kao specijalizirani sudovi ovlašteni odlučivati u onim sporovima koji su zakonom stavljeni u njihov djelokrug.

                                               

Trust

Trustovi nastaju povezivanjem većeg broja istorodnih tvrtki. S obzirom na trajnost veza, trustovi imaju obilježja koncerna, a članice trusta - tvrtke iz jedne djelatnosti, tzv. vodoravni trust, sve se više udružuju s tvrtkama koje se u proizvodno ...

                                               

Zajednički pothvat

Joint venture ili zajednički pothvat je ugovor kojim dvije ili više osoba ili tvrtki udružuju svoju imovinu i/ili rad radi ostvarenja unaprijed odredenog poslovnog pothvata, a nakon što se poslovni pothvat ispuni, osobe se razdružuju, s tim da su ...

                                               

B2B

Pojam B2B je skraćenica pojma Business-to-business. Označava vrstu elektroničkog poslovanja koje je okrenuto razmjeni roba, servisa i usluga izmedu organizacija. Pojam B2B internetskog saveza obilježava formalni kooperativni odnos dvije ili više ...

                                               

B2C

Pojam B2C, odnosno Business-to-consumer podrazumijeva poslovanje organizacije s krajnjim korisnicima. Prodaja roba ili usluga krajnjim korisnicima preko Interneta osnovna je odlika B2C ekonomije.

                                               

C2C

C2C, odnosno consumer-to-consumer je e-poslovanje medu krajnjim kupcima, to jest poslovanje u kojem korisnici prodaju robu drugim korisnicima. Najveći udio u C2C čine on-line aukcije.

                                               

Cyber ponedjeljak

Cyber ponedjeljak naziv je ponedjeljka nakon Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama na koji se cijene prodaje u elektroničkim trgovinama drastično smanjuju uzrokujući iznadprosječnu potrošnju. Izraz su osmislili poduzetnici Ellen Davis ...

                                               

Damping

Damping je postupak uništenja konkurencije prodajom proizvoda po cijenama koje ne pokrivaju troškove proizvodnje, a provodi se u cilju stjecanja monopola, duopola ili oligopola.

                                               

Della mercatura et del mercante perfetto

Il libro dell’ arte di Mercatura najznačajnije je djelo Benedikta Kotruljevića, nastalo 1458. godine. Rukopis je 1573. godine, u izmijenjenu obliku, izdao Frane Petrić pod naslovom Della mercatura et del mercante perfetto. Izvorni je tekst, na te ...

                                               

Albert Deutsch Maceljski

Albert Deutsch Maceljski, hrvatski veletrgovac i industrijalac iz poznate hrvatske plemenite obitelji Deutscha Maceljskih.

                                               

E-nabava

Elektronička nabava u širem smislu označava kupnju i prodaju proizvoda ili usluga preko interneta. U užem smislu pojam označava specijalizirani poslovni softver, odnosno sveobuhvatno integrirano softversko rješenje koje automatizira procese nabav ...

                                               

E-tržište

Elektronička tržišta su tržišta podržana tehnološkom infrastrukturom koja omogućuje razmjenu dobara i usluga u raznim fazama provodenja poslovnih transakcija.

                                               

G2B

Kratica pojma government-to-business, G2B, podrazumijeva poslovanje izmedu tijela državne uprave i poduzeća. To je kratica za nekomercijalnu interakciju izmedu lokalne i/ili državne vlasti s komercijalnim i/ili poslovnom sektorom.

                                               

G2C

Pojam government-to-citizen, odnosno G2C podrazumijeva poslovanje izmedu javne administracije i gradana. Državna tijela otvaraju se prema gradanstvu putem Web portala. Tim načinom informacije postaju dostupnije široj javnosti.

                                               

Brajko Hvalović

Brajko Hvalović, olovski knez i jedan od najvećih bosanskih trgovaca olovom. Jedan od najvećih bosanskih trgovaca olovom. Poslovni partner dubrovačkog trgovca i zajmodavca Toma Bunića, kod koga se zaduživao i za kojega je nabavljao olovo. Poslova ...