ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 240


                                               

Malo gospodarstvo

Malo gospodarstvo, djelatnosti što ih pravne i fizičke osobe samostalno i trajno obavljaju radi ostvarivanja dobiti, odnosno dohotka na tržištu. Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva definicija maloga gospodarstva u Hrvatskoj uskladena ...

                                               

Naftna kriza

Naftna kriza označava poremećaje do kojih dolazi u razdoblju značajnog povećanja cijene sirove nafte. To povećanje ima vrlo velike posljedice na cjelokupnu ekonomiju. U užem smislu riječi, razdobljem naftne krize označavaju se dva značajna poskup ...

                                               

Neoliberalizam

Neoliberalizam je izraz kojeg je skovao 1938. francuski ekonomist Bernard Lavergne. Izraz se može podvesti pod različitim ekonomskim i političkim konceptima. Većina predstavnika neoliberalizma protivi se aktivnim intervencijama država u gospodars ...

                                               

Plavi ured

Plavi ured - poduzetnički centar Grada Zagreba je poduzetnička potporna institucija zadužena za operativno provodenje mjera iz Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu. Plavi ured je poslovni odjel Razvojne ...

                                               

Poduzeće

Poduzeće je samostalna gospodarska, tehnička i društvena cjelina koja proizvodi dobra ili usluge za potrebe tržišta, koristeći se odgovarajućim resursima i snoseći poslovni rizik, radi ostvarivanja dobiti i drugih ekonomskih i društvenih ciljeva. ...

                                               

Poljoprivredna država

Poljoprivredna država je država u čijoj gospodarskoj strukturi predvladava poljoprivreda. Većina stanovnika je zaposlena u poljoprivredi ili su samostalni poljoprivrednici. Industrijske i uslužne djelatnosti poljoprivrednih država su pored promet ...

                                               

Pomorska politika

Pomorska politika je sastavni dio globalne ekonomske politike koja obuhvaća aktivan utjecaj države na razvoj i poslovanje pomorskog gospodarstva. Ona je skup privredno – političkih mjera što ih poduzimaju pojedine države radi unapredenja pomorske ...

                                               

Poslovni andeli

Poslovni andeli su uspješni poduzetnici ili iskusni rukovoditelji tvrtki/korporacija koji financiraju start-up projekte visokog rizika na način da ulaze u vlasnički udio i pružaju pomoć u daljnjem razvoju i komercijalizaciji projekata. Uglavno to ...

                                               

Poslovni plan

Poslovni plan označava opis poslovne ideje i mjera koje su potrebne za realizaciju posla. Osim toga sadrži procjenu potrebnih ljudskih i financijskih resursa i očekivani prihod kako bi se procijenila isplativost investicije. Polazna točka je teme ...

                                               

Primarne djelatnosti

Primarne djelatnosti su one djelatnosti koje se odnose na dobivanje hrane. To su prvenstveno poljodjelstvo, zatim ribarstvo i šumarstvo. Primarne djelatnosti zadovoljavaju osnovne čovjekove potrebe, te su prve ljudske djelatnosti koje su se razvi ...

                                               

Sekundarne djelatnosti

Sekundarne djelatnosti obuhvaćaju ljudske djelatnosti koje se odnose na proizvodnju raznih dobara koje su potrebne čovjeku osim proizvodnje hrane. Najvažnije sekundarne djelatnosti su industrija, gradevinarstvo, rudarstvo, energetika, brodogradnj ...

                                               

Socijalno tržišno gospodarstvo

Socijalno tržišno gospodarstvo je gospodarski sustav s ciljem "spajanja tržišnog gospodarstva na temelju konkurentnog gospodarstva i slobodnog poduzetništva s socijalnom državom". Državne regulacije intervencije usmjerene su na dobrih uvjeta rada ...

                                               

Solana

Solana je pogon za industrijsko dobivanje morske soli prirodnim procesom. Morska sol se iz vode izdvaja isparavanjem u sistemu velikih plitkih bazena. Proces isparavanja započinje u prvom bazenu u kojem je koncentracija -{NaCl}- najmanja, a završ ...

                                               

Sustav iz Bretton Woodsa

Sustav iz Bretton Woodsa je naziv za sustav medunarodne monetarne politike, odnosno pravila u okvirima kojih su se odvijali trgovinski i novčarski odnosi medu vodećim industrijskim zemljama u prvih nekoliko desetljeća nakon drugog svjetskog rata. ...

                                               

Svjetska financijska kriza od 2007. godine

Financijska kriza od 2007. godine označava krizu bankarstva i novčarstva, koja je počela u rano ljeto 2007. godine krizom tržišta nekretnina u Sjedinim Američkim Državama. Ova kriza se izražava u globalnim gubitcima i stečajima tvrtki iz financij ...

                                               

Tulipomanija

Tulipomanija naziv je za povijesni financijski slom špekulacijskog mjehura u Nizozemskoj. Tulipani su u Nizozemskoj tijekom druge polovice 16. stoljeća bili kolekcionarski predmet. Uzgajani su kao statusni simbol u vrtovima bogatih osoba, obrazov ...

                                               

Antiinflacijska politika

Antiinflacijska politika je skup mjera koje poduzima vlada jedne države u okviru opće ekonomske politike kako bi suzbila inflaciju; obično se rabi kao sinonim za stabilizacijsku politiku, odnosno njezin je najvažniji i najsloženiji dio jer je nem ...

                                               

Bilanca plaćanja

Bilanca plaćanja je statističko izvješće o ekonomskim transakcijama izmedu zemlje i ostatka svijeta u odredenom razdoblju i izraženo u odredenoj valuti.

                                               

Blagostanje

Blagostanje stanje je koje pojedinci doživljavaju na različite načine pa se može govoriti o materijalnom, duhovnom i drugim vrstama blagostanja. Blagostanje nije mjerljivo, upravo zbog niza prefiksa koji se uz taj pojam vežu. Moguće je valorizira ...

                                               

Devizni tečaj

Devizni tečaj izražava cijenu strane valute u domaćem novcu, te pokazuje koliko je domaćeg novca potrebno dati za jednu ili 100 jedinica stranog novca. Devizni tečaj se formira pod utjecajem ponude i potražnje na deviznom tržištu, a formirat će s ...

                                               

Ekonomski rast

Pod ekonomskim rastom se podrazumijeva porast proizvodnje, proizvodnih kapaciteta i svih drugih sastavnica jednog gospodarstva. Ekonomski rast je porast ukupnog outputa gospodarstva. Do rasta gospodarstva dolazi zbog rasta radne snage ili kapital ...

                                               

Financijska agresija

Financijska agresija, oblik gospodarskog rata u kojem je glavno oružje novac. Ovu vrstu agresije mogu provoditi velike korporacije, financijski špekulanti i jače države.

                                               

Gospodarska politika

Gospodarska politika ili Ekonomska politika je dio državne politike koji se bavi odnosom države i gospodarstva. Neka od područja ekonomske politike su:

                                               

Hiperinflacija

Hiperinflacija kao pojam u ekonomiji, je inflacija koja je "potpuno van kontrole", stanje kada cijene veoma brzo rastu dok valuta gubi svoju vrijednost. Nijedna od definicija hiperinflacije nije općeprihvaćena. Prema jednoj definiciji, hiperinfla ...

                                               

Inflacija pod pritiskom troškova

Inflacija pod pritiskom troškova je navodna vrsta inflacije zbog značajnog povećanja troškova važnih dobara ili usluga, gdje nema prikladne dostupne alternative. Situacija koja se često navodi za ovo je naftna kriza 1970-tih, koju neki ekonomisti ...

                                               

Libor

Libor ili Londonska medubankarska stopa predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj nude novac za posudivanje na londonskom medubankarskom tržištu.

                                               

Makroekonomija

Makroekonomija je grana ekonomske znanosti koja se, za razliku od mikroekonomije, bavi cjelokupnim gospodarstvom nekog područja, proučavajući medusobne odnose ukupne proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli.

                                               

Multiplikator

Promjene pojedinih sastavnica agregatne potražnje djeluju multiplikativno na obim proizvodnje i veličinu BDP-a. Model multiplikatora je teorija koja objašnjava utjecaj komponenti AD u kratkom roku na obim proizvodnje. Multiplikator je množitelj k ...

                                               

Najamnine i tržište rada

Nominalna najamnina - one koje su izražene u novčanim jedinicama. Realna najamnina - one koje izražavaju kupovnu moć nominalnih najamnina. Za razliku od nominalnih najamnina koje se izražavaju u novcu, realne najamnine se izražavaju u količini ro ...

                                               

Narodno gospodarstvo

Narodno gospodarstvo označava ukupnost medusobno povezanih i ovisnih poslovnih subjekata na jednom prostoru. Narodno gospodarstvo služi ekonomistima kao model za izgradnju pojednostavljene grade većinom u obliku matematičkih modela.

                                               

Nezaposlenost

Nezaposlenost, u ekonomskim terminima, se pojavljuje ako postoje kvalificirani radnici koji su voljni raditi po nadnicama koje prevladavaju, ali ne mogu naći uposlenje. Dakle, nezaposlene osobe su starije od 16 godina, sposobne i voljne raditi i ...

                                               

Paritet kupovne moći

Paritet kupovne moći je odnos općih indeksa cijena medu državama koji služe za korekciju službenih tečajeva. Temelji se na počelu Pravila jedne cijene koje kaže da se roba na svim mjestima mora prodavati po istoj cijeni. Ako nije tako, dobit može ...

                                               

Phillipsova krivulja

Phillipsova krivulja je u ekonomiji inverzni odnos izmedu stope nezaposlenosti i stope inflacije. Jednostavno bi objašnjenje glasilo što je stopa nezaposlenosti u ekonomiji neke države niža, to je veća stopa promjene u plaćama radne snage ekonomi ...

                                               

Privredne krize

Privredna kriza je vrijeme u kojem istovremeno velikom broju poduzeća počne opadati profit, naglo se povećava broj stečajeva, nova poduzeća se ne otvaraju, a stopa nezaposlenosti raste. Uzrok privredne krize može biti: 4. Monetarna neuravnoteženo ...

                                               

Privredni sustav

Privredni sustav je kombinacija različitih organizacija, institucija, subjekata, ljudi, pravila i odnosa koji odreduju ekonomsku strukturu društvene zajednice. Te organizacije, institucije i subjekti su spojeni pravilima po kojima se odvija proiz ...

                                               

Produktivnost

Proizvodnost ili produktivnost općenito označava omjer proizvedenih dobara i potrebe za čimbenicima proizvodnje ili uspješnost pri obavljanju nekog posla u odnosu na upotrebljene resurse. Postoji nekoliko tumačenja i definicija produktivnosti, np ...

                                               

Recesija

Recesija su povremena usporavanja u privrednoj aktivnosti neke zemlje praćena istodobnim pogoršanjima opće ekonomske klime. Lat. recessio: uzmicanje, blaže je opadanje ekonomske aktivnosti. Mjeri se opadanjem realnoga bruto nacionalnog proizvoda. ...

                                               

Revalvacija

Revalvacija je službena promjena pariteta neke nacionalne valute utvrdivanjem njezine više vrijednosti u odnosu na neku stabilnu valutu ili u odnosu na neko drugo mjerilo. Revalvacija je generalno neuobičajena - uglavnom će prije jedna zemlja dev ...

                                               

Strateško planiranje

Strateško planiranje je osobina kreativnog predvidanja problema i pronalaženja rješenja za te probleme, a koji se mogu pojaviti na putu do ostvarenja nekog strateškog cilja, tj. cilja o kojem ovisi opstanak sustava u realnom okruženju. Pri planir ...

                                               

Strukturna kriza

Strukturna kriza je takvo stanje u gospodarstvu kada proizvodni kapaciteti i ponuda bitno nadmašuju potražnju. Strukturna kriza može pogoditi pojedini gospodarski subjekt, odredenu gospodarsku granu, ili regiju, ali i može poprimiti i svjetske ra ...

                                               

Štednja

Štednja je čuvanje materijalnih dobara ili novca. Provodi se odgadanjem odnosno ograničavanjem potrošnje za odredeno vrijeme ili tako što se čuvaju dobra od beskorisnog ili društveno manje korisnog trošenja u odnosu na druge potrebe. Veliko ekono ...

                                               

Usporedba monetarističkog i keynesijanskog gledišta

Razlike izmadu monetarističke i kejnesijanske makroekonomije Monetaristi naglašavaju presudnu ulogu ponude novca u odredivanju agregatne potražnje dok kejnezijanci vjeruju da na ekonomiju utječe niz varijabla, uključujući novac. Monetaristi kažu: ...

                                               

Valutni rat

Valutni rat je vrsta gospodarskog rata koji se vodi tiskanjem novca. To je prvi korak u borbi za povećanje konkurentnosti vlastite države na štetu drugih država. Kad monetarne vlasti pojedinih većih država naglo povećaju vlastitu novčanu masu na ...

                                               

Vrijednost robe

U početku razvoja ekonomske znanosti pojam vrijednosti je izjednačavan sa cijenomi smatralo se da vrijednost ovisi o uloženom ljudskom radu. To je takozvana "radna teorija vrijednosti". Razvojem ekonomske znanosti došlo se do spoznaje da svako do ...

                                               

Akreditiv

Akreditiv ili dokumentarni akreditiv je jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u medunarodnim razmjerima, a posebice u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Plaćanja dokumentarnim akreditivom smatraju se sigurnim i prihvatljivim za sudionike u platn ...

                                               

Četiri azijska tigra

Četiri azijska tigra, ponekad zvana i četiri mala azijska zmaja, zajednički naziv je koji se odnosi na gospodarstva Tajvana, Singapura, Južne Koreje i Hong Konga. Naziv je svojevrsni epitet za navedena azijska gospodarstva koja su svoj snažan ras ...

                                               

Embargo

Embargo je postupak neke države ili skupine država koji ograničava isplovljenje brodova ili kretanje roba iz nekih ili svih područja jedne države u jednu ili više drugih država. Trgovinski embargo je zabrana izvoza u jednu ili više država. Strate ...

                                               

Vanjski dug

Vanjski dug ili inozemni dug zbroj je svih dugova neke države i pravnih osoba te države prema inozemnim vjerovnicima. Inozemni se dug države često odnosi na posuden novac od strane medunarodnih organizacija kao što su: Medunarodni monetarni fond ...

                                               

Mikroekonomija

Mikroekonomija - grana je ekonomije, koja proučava pojedinačne gospodarske subjekte kao što su domaćinstva, poduzeća i tržišta, kao i odnose medu njima.

                                               

Marketing

Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s dr ...