ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 232
                                               

Nuklearni udarni presjek

Nuklearni udarni presjek je vrlo važan pojam iz nuklearne fizike, kojim se odreduje iskoristljivost neke nuklearne reakcije ili vjerojatnost da dode do sudara izmedu neke ulazne elementarne čestice i atomske jezgre nekog atoma. Mjerna jedinica za ...

                                               

Nuklid

Nuklid je atom kemijskog elementa za koji je točno poznat ne samo redni ili atomski broj Z, već i ukupan broj nukleona u atomskoj jezgri. Prema svojstvima jezgre, nuklidi se dijele na stabilne i nestabilne. Nestabilni nuklidi ili radionuklidi pok ...

                                               

Prirodna radioaktivnost

Prirodna radioaktivnost je otkrivena 1896. kada je A. H. Becquerel 1896. uočio da uranijeve soli emitiraju nevidljivo zračenje koje djeluje na fotografsku ploču kroz zaštitni papir te da pod utjecajem toga zračenja elektroskop gubi električni nab ...

                                               

Proces nuklearne fisije

Nuklearna fisija je dijeljenje jezgre atoma na manje dijelove, pri čemu nastaju + slobodni neutroni i druge male jezgre, što bi moglo dovesti do proizvodnje fotona. Fisija teških elemenata je egzotermna reakcija koja oslobada velike količine ener ...

                                               

Proton

Proton je stabilna subatomska čestica koja je sastavni dio svih atomskih jezgri. Pozitivnoga je električnoga naboja 1.6022 10 –19 C, mase koja iznosi 1 836 masa elektrona, spina 1/2, magnetskoga momenta 2.79285 nuklearnih magnetona, a opisana je ...

                                               

Rutherfordov model atoma

Ruthefordov model atoma ili planetarni model atoma je model atoma prema kojem se atom svakog kemijskog elementa u neutralnom stanju sastoji od električno pozitivne atomske jezgre u kojoj je skoncentrirana gotova sva masa atoma i odredenog broja e ...

                                               

Rutherfordovo raspršenje

Rutherfordovo raspršenje je pojava iz nuklearne fizike, kojom se objašnjava skretanja alfa-čestica koje udaraju u tanke listiće metala, a s njim se dokazuje postojanje pozitivno nabijene atomske jezgre, koja ima gotovo svu masu atoma. Rutherfordo ...

                                               

Scintilacija

Scintilacija ili svjetlucanje je pojava u nuklearnoj fizici i fizici elementarnih čestica da neki materijali, kada su ozračeni ionizirajućim zračenjem stvaraju fotone vidljive svjetlosti. Materijali mogu biti u rasponu od relativno malog do velik ...

                                               

Spalacija

Spalacija je nuklearna reakcija pri kojoj atomska jezgra izbacuje nekoliko lakih čestica, obično neutrona. Najčešće se zbiva nakon nuklearne fisije, jer jezgre koje nastaju kao proizvodi fisije imaju prevelik broj neutrona, što ih čini nestabilni ...

                                               

Subatomska čestica

Subatomska čestica ili elementarna čestica je čestica manja od atoma, bilo da su sastavni dio atoma ili nastaju pri sudarima čestica u akceleratorskim pokusima. Hipoteza o postojanju atoma, nedjeljivih i nepromjenljivih tvorevina, najsitnijih gra ...

                                               

Thomsonov model atoma

Thomsonov model atoma ili model pudinga sa šljivama je prvi pokušaj da se napravi model atoma, a učinio ga je Joseph John Thomson 1903. godine. Početkom 20. stoljeća znanstvenici su spoznali da iz atoma potiču elektroni, alfa-čestice, pa i svjetl ...

                                               

Umjetna radioaktivnost

Umjetna radioaktivnost je prvi put ostvarena 1934. kad su I. i F. Joliot-Curie proizveli umjetni radionuklid stabilnog kemijskog elementa. Oni su nuklearnim reakcijama proizveli umjetne radioaktivne elemente. Ti umjetni radioaktivni elementi su i ...

                                               

Vrijeme poluraspada

Vrijeme poluraspada je vrijeme potrebno da se raspadne polovica uzorka nestabilnih atomskih jezgara ili elementarnih čestica. Ono ne ovisi o količini uzorka i ne predvida trenutak raspada neke odredene jezgre ili čestice. Vrijeme poluraspada kara ...

                                               

Žuti kolač

Žuti kolač je pročišćeni koncentrat uranijeve rude, koji sadrži uglavnom uranijev oksid U 3 O 8. U preradi uranijeve rude iskorištava se velika topljivost uranija u kiselim i karbonatnim medijima. Uranij se nalazi u Zemljinoj kori, gdje je prilič ...

                                               

Termodinamika

Termodinamika ili znanost o toplini je grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada izmedu sustava i okoline, te druge zakonitosti pretvorbe i prijenosa energije, posebno u plinovima. Osnivačem moderne termodinamike smatra se N. ...

                                               

Adijabatska temperatura izgaranja

Proces adijabatskog izgaranja podrazumijeva odsutnost bilo kakvih gubitaka topline u okolinu. Prema tome, sva se toplina izgaranja troši na zagrijavanje produkata izgaranja. Temperatura koju bi plinovi tada imali, naziva se adijabatska temperatur ...

                                               

Adijabatski proces

Adijabatski proces je termodinamički proces u kojem nema izmjene topline izmedu sustava i okoline. Budući da se pri adijabatskom procesu ne povećava entropija, on je ujedno i izentropni. Za idealni plin adijabatsko smanjivanje obujma rezultira za ...

                                               

Anomalija vode

Anomalija vode posebnost je vode da najveću gustoću ima na temperaturi od +4 °C, iako bi svako fizikalno tijelo trebalo imati najveću gustoću u krutom stanju. Anomalija vode je vrlo važna u prirodi. Kada se zimi voda na površini jezera i rijeka o ...

                                               

Apsorpcijska dizalica topline

Apsorpcijska dizalica topline je toplinska pumpa koja nije pogonjena električnom energijom, već toplinskim izvorom kao što je grijana voda pomoću solarnih panela ili geotermalna voda. Korištenje apsorpcijskih dizalica topline je veliki korak prem ...

                                               

Carnotov ciklus

Svaki termodinamički sustav postoji u odredenom stanju. Kad sustav prode kroz niz različitih stanja, te se vrati u početno, kaže se da je obavio kružni proces. Tijekom kružnog procesa sustav može predati rad okolini, te tako djelovati kao toplins ...

                                               

Dieselov ciklus

Dieselov proces je termodinamički proces koji prati tlak i volumen izgarajuće komore u Dieselovu motoru. Izumio ga je Rudolph Diesel 1897. godine. Pretpostavlja se da je tlak konstantan u prvom dijelu izgaračke faze, V 2 do V 3 u dijagramu. Ovo j ...

                                               

Disipativni sustavi

Disipativni sustavi su mehanički, termodinamički, električni ili elektromagnetski izolirani sustavi u kojima se povećava temperatura ili pojačava nepravilno kaotično gibanje čestica koje tvore sustav. Uzroci rasipanju rada ili energije u takvim s ...

                                               

Draperova točka

Draperova točka je približna temperatura iznad koje gotovo svi kruti materijali zrače vidljivu svjetlost, kao posljedicu zračenja crnog tijela. Ustanovio ju je kao 798 K, John William Draper 1847. Tijela kod temperatura nešto ispod Draperove točk ...

                                               

Entropija

Entropija je pojam koji je uveo 1865. Rudolf Clausius, a predstavlja termodinamičku funkciju stanja sustava kojoj beskonačno mala promjena dS izmedu dva beskonačno bliska ravnotežna stanja termodinamičkog sustava iznosi: d S = d Q T, {\displaysty ...

                                               

Gibbsovo pravilo faza

Gibbsovo pravilo faza ili fazno pravilo je pravilo kojim se odreduje broj termodinamičkih faza jednoga termodinamičkog sustava u ravnoteži. Formulirao ga je američki fizičar J. W. Gibbs. Prema tom pravilu sustav u ravnoteži koji se sastoji od C m ...

                                               

Gorenje

Gorenje ili izgaranje je kemijski proces, kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva. To je proces izmedu goriva i oksidansa, u kojem se stvara toplina zbog promjene kemijskih sastojaka. Oslobadanjem topline može se pojaviti sv ...

                                               

Hlapljenje

Hlapljenje je prelaženje kemijske tvari iz tekućega u plinovito agregatno stanje bez vrenja, na temperaturi nižoj od vrelišta. Iako na temperaturi nižoj od vrelišta prosječna kinetička energija molekula tekućine nije dovoljna za napuštanje tekući ...

                                               

Izohore

Izohore su krivulje koje grafički predočuju odnos izmedu tlaka i temperature nekoga plina ili tekućine, ako se obujam sustava održava konstantnim. Izohorni proces zbiva se pri stalnom obujmu volumenu, dok se tlak mijenja razmjerno s temperaturom ...

                                               

Izoprocesi

Izoprocesi su termodinamički procesi u kojima se količina tvari i jedna od veličina stanja sustava ne mijenjaju: izotermni proces izoterma zbiva se pri stalnoj temperaturi, dok se tlak mijenja obrnuto razmjerno s volumenom na primjer Boyle-Mariot ...

                                               

Kalina ciklus

Kalina ciklus je termodinamički proces za pretvorbu topline u korisni mehanički rad. Prvu verziju Kalina ciklusa izumio je i predložio Dr. Alexander Kalina, ruski znanstvenik, 1980. godine. Kalina ciklus je modificirani organski ciklus koji kao r ...

                                               

Kalorimetrija

Kalorimetrija je mjerna metoda za odredivanje količine topline. Za razliku od mjerenja temperature, kalorimetrija mjeri količinu toplinske energije koja se veže ili oslobada pri nekom fizikalnom ili kemijskom procesu. Metoda se temelji na promatr ...

                                               

Komora izgaranja

Komora izgaranja je komponenta plinske turbine ili mlaznog motora u kojoj se odvija izgaranje goriva. Izgaranjem goriva oslobada se toplina, zbog čega dolazi do zagrijavanja komprimiranog zraka pri konstantnom tlaku. Za razliku od cilindara klipn ...

                                               

Kondukcija topline

Kondukcija topline, termalna kondukcija, vodenje ili samo kondukcija je prijenos topline tako da se dio tijela zagrijava izravnim dodirom s izvorom topline, a susjedni se dijelovi redom dalje zagrijavaju. Ako se, na primjer, jedan kraj metalnoga ...

                                               

Konvekcija

Konvekcija ili toplinsko strujanje ili je prijenos topline u tvarima koje mogu strujati, to jest u tekućinama i plinovima. Strujanje nastaje zbog promjene gustoće zagrijavanjem. Ako se, na primjer, voda grije odozdo, donji se slojevi vode ugriju, ...

                                               

Kružni termodinamički proces

Kružni termodinamički proces ili kružni proces je niz promjena stanja nekog termodinamičkog sustava, koje se periodički ponavljaju, a pritom sustav uvijek iznova dolazi u početno stanje. U termodinamici se posebno navodi Carnotov kružni proces. T ...

                                               

Mpemba efekt

Mpemba efekt je prirodni efekt kada se ista količina početno toplije vode, brže smrzne od iste količine početno hladnije vode; skraćeno: topla voda se prije smrzne nego hladna.

                                               

Nepovratni proces

Nepovratni proces, neobrativi proces ili ireverzibilni proces je proces u kojem se prilikom prelaska energije iz jednog oblika u drugi dio energije gubi u okolinu i entropija fizikalnoga sustava raste. Primjerice, takvi su svi procesi povezani s ...

                                               

Organski Rankineov ciklus

Organski Rankineov ciklus je varijacija Rankineovog ciklusa koji umjesto vode kao radnog medija koristi organski fluid. Relativno niska temperatura isparavanja organskog fluida dopušta korištenje toplinskih izvora nižih temperatura. Toplina iz ni ...

                                               

Para

Para je plinovito stanje vode. Ona može nastati hlapljenjem, isparavanjem vode ili sublimacijom leda. Čista para je proziran plin. Kod standardnog tlaka i temperature, čista para zauzima 1 600 puta veći obujam od tekuće vode, iste mase. U atmosfe ...

                                               

Perpetuum mobile

Perpetuum mobile je naziv za stroj koji bi, stavljen jednom u gibanje i ne trošeći energiju, nastavio kretanje beskonačno i pritom još obavljao koristan mehanički rad. U prošlosti je bilo mnogo pokušaja da se izradi takav stroj. Premda su već u 1 ...

                                               

Plinska turbina

Plinska turbina je energetski stroj koji pretvara energiju plinova povišenoga tlaka i temperature u koristan mehanički rad. Najčešće se sastoji od strujnoga kompresora koji dobavlja zrak u turbinu, komore izgaranja u kojoj izgaranjem tekućeg ili ...

                                               

Pothladenje

Pothladenje ili pothladivanje, u fizici, predstavlja proces snižavanja temperature tekućine ili plina ispod točke smrzavanja, da ne postane krut. Pothladivanje je snižavanje temperature tvari ispod temperature faznoga prijelaza bez promjene agreg ...

                                               

Povijest termodinamike

Povijest termodinamike započinje prvim teorijama o toplini osnivale su se na shvaćanju da je toplina tvar koja se nalazi pohranjena u svakom tijelu, te da dodirom prelazi iz toplijega tijela u hladnije. To se shvaćanje počelo mijenjati kada je po ...

                                               

Povratni proces

Povratni proces, obrativi proces ili reverzibilni proces je proces u kojem se energija pretvara iz jednog oblika u drugi bez gubitaka i entropija fizikalnoga sustava ostaje nepromijenjena. Primjerice, takvi su svi procesi pretvaranja električne e ...

                                               

Pregrijanje

Pregrijanje ili pregrijavanje, u fizici, je povišenje temperature tvari iznad temperature faznoga prijelaza bez promjena agregatnoga stanja ili kristalne strukture. Pregrijana tvar tada se nalazi u nestabilnom stanju u području druge faze. Čistu ...

                                               

Prijenos topline

Prijenos topline ili prijelaz topline je proces prelaska topline s toplog na hladno tijelo. Stavimo li u vatru čeličnu šipku koju držimo u ruci, ona će se naskoro toliko ugrijati da ćemo je morati pustiti iz ruke. Toplina, dakle, prelazi s jednog ...

                                               

Prirodna ventilacija

Prirodna ventilacija je ventilacija kod koje se zrak izmjenjuje zbog efekta dimnjaka bez uporabe mehaničkih i drugih sličnih uredaja. Ona se odvija putem infiltracije zraka kroz zazore prozora i vrata, te zidova, otvaranjem prozora i vrata te izm ...

                                               

Psihrometrija

Psihrometrija je pojam koji opisuje polje tehnike koje proučava odredivanje fizičkih i termodinamičkih svojstava smjese zraka i vodene pare. Riječ dolazi od grčkih riječi psihron, što znači hladno i riječi metron, što znači mjerenje. Zrak je smje ...

                                               

Radni medij

Radni medij u termodinamičkom sustavu može biti tekućina ili plin, dok njegov kemijski sastav može biti čista kemijska tvar poput vodika, helija, argona, ili smjesa kemijskih tvari primjerice zrak, dimni plinovi, smjesa zraka i goriva. Takoder, r ...

                                               

Rankineov ciklus

Rankineov ciklus je termodinamički kružni proces koji ulaznu toplinu pretvara u mehanički rad. Proces se odvija izmedu dvaju toplinskih spremnika, a radni medij, koji je uglavnom voda, vraća se u svoje početno stanje nakon niza termodinamičkih pr ...