ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 179
                                               

Gibanje

Gibanje je osnovni pojam u klasičnoj mehanici, odreden kao promjena položaja tijela u odnosu na neki sustav tijekom vremena. Gibanjem čestica bavi se fizika u širem smislu. Dvije su osnovne vrste gibanja translacija ili pravocrtno gibanje i rotac ...

                                               

Hvatište

Hvatište, u fizici, je točka fizikalnog tijela u kojoj djeluje sila. Primjerice, hvatište sile teže u težištu je tijela, hvatište težine u ovjesištu ili uporištu, a hvatište je uzgona u geometrijskom središtu uronjenoga dijela tijela. Ako se hvat ...

                                               

Implozija

Implozija je naglo smanjenje obujma ili volumena fizikalnog tijela u kojem je tlak prije pucanja vanjske površine tijela bio niži od tlaka okoliša. Najčešći je primjer implozije prsnuće električne žarulje.

                                               

Jednadžba gibanja

Jednadžba gibanja je svaka fizikalna jednadžba kojom se opisuje neko gibanje. Za materijalnu česticu ili mnoštvo čestica jednadžba gibanja temelji se na drugome Newtonovu zakonu gibanja: F = m ⋅ a {\displaystyle F=m\cdot a} prema kojem se iz izra ...

                                               

Jednoliko gibanje po kružnici

Jednoliko gibanje po kružnici ili jednoliko kružno gibanje je takvo gibanje kod kojeg neko kruto tijelo, odnosno materijalna točka, giba jednoliko po kružnici. Okrene li se neki kotač uvijek istom brzinom, odnosno ako čini uvijek isti broj okreta ...

                                               

Jednoliko pravocrtno gibanje

Jednoliko pravocrtno gibanje ili jednoliko gibanje po pravcu je gibanje tijela bez ubrzanja ili akceleracije. Tijelo se giba uvijek istom brzinom i tijekom čitavog puta prevaljuje uvijek jednake duljine. Jednadžba za brzinu tijela tijekom jednoli ...

                                               

Jednoliko ubrzano gibanje po pravcu

Jednoliko ubrzano gibanje po pravcu ili jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje je gibanje po pravcu kod kojega se ubrzanje ne mijenja, to jest to je gibanje stalnim ubrzanjem. To znači da je pravo ubrzanje jednako srednjem u bilo kojem vremenskom i ...

                                               

Kinematika

Kinematika je grana mehanike koja proučava gibanje tijela, bez obzira na njegove uzroke. Naziv je 1834. uveo André-Marie Ampère. Gibanje točke ili čestice u prostoru, to jest njezina putanja, brzina i ubrzanje, potpuno je odredeno ako je poznata ...

                                               

Kinetička energija

Kinetička energija je energija tijela u gibanju. Mjera joj je rad što ga tijelo može izvršiti, svladavajući vanjske sile, prije nego što dode u stanje mirovanja. Ona je veća što se čestice brže gibaju i što imaju veću masu. Za tijelo mase m koje ...

                                               

Kosi hitac

Kosi hitac je složeno ili krivocrtno gibanje nastalo kada vektor početne brzine izbačenog tijela zatvara oštri kut prema vodoravnoj ravnini. Putanja tijela ima oblik parabole s tjemenom na vrhu. Na izbačeno tijelo djeluje vektor kose početne brzi ...

                                               

Kronologija klasične mehanike

1021. - Al-Biruni daje precizne položaje niza gradova arapskog svijeta, pa i pojedinih krajeva Indije, te rješava i neke algebarske probleme trećeg stupnja. 1676. - 1697. - Gottfried Leibniz je riješio nekoliko važnih problema iz mehanike, na pri ...

                                               

Kružno gibanje

Kružno gibanje ili rotacijsko gibanje je okretanje ili vrtnja krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi fizikalnog tijela u kružnom gibanju zajedničkom kutnom brzinom opisuju kružnice kojima je središte na osi vrtnje, miruju jedino točke na osi kružno ...

                                               

Materijalna točka

Materijalna točka je idealizirano tijelo kojemu je ukupna masa koncentrirana u jednoj točki, misaona tvorevina kojom se, radi pojednostavnjivanja, u klasičnim fizikalnim tumačenjima nadomješta tijelo kad se pri ispitivanju njegova gibanja ne mora ...

                                               

Mehanička energija

Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, to jest energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile.

                                               

Mehanička prednost

Mehanička prednost ili mehanički učinak je omjer sile koju daje mehanički stroj i uložene sile. Mehanički stroj može biti neki jednostavni stroj, mehanički prijenosnik i slično.

                                               

Mehanički valovi

Mehanički valovi šire se u elastičnom mediju titranjem čestica povezanih elastičnim silama oko ravnotežnoga položaja; energija valova to je veća što je veća amplituda titranja, a izvor valova svako je tijelo koje titra. Valovi su širenje poremeća ...

                                               

Mehanika kontakta

Mehanika kontakta bavi se računanjem elastičnih, viskoelastičnih ili plastičnih tijela pri statičnom ili dinamičnom kontaktu. Mehanika kontakta je osnovna strojarsko-znanstvena disciplina, neophodna za siguran i energetski štedljiv koncept tehnič ...

                                               

Modeliranje strujanja nestlačivog fluida

Problem opisa i analize strujanja sveprisutan je u tehničkoj praksi, od cjevovoda i ventilacijskih sustava do utjecaja vjetra na gradevine i strujanja u mlaznom motoru. S napretkom tehologije rastu i zahtjevi za točnost analiza strujanja fluida. ...

                                               

Moment inercije

Moment tromosti ili moment inercije je fizikalna veličina koja opisuje tromost ili inerciju čestice ili krutoga tijela pri promjeni brzine ili smjera vrtnje; jednaka je zbroju umnožaka mase m i kvadrata udaljenosti r od osi rotacije svake čestice ...

                                               

Naprezanje

Naprezanje je unutarnja sila raspodijeljena po jedinici površine nekoga čvrstog tijela koja se javlja kao reakcija na djelovanje vanjskih sila ili promjene temperature tijela, s jedinicom paskal. Veličina naprezanja u nekoj točki tijela ovisi o o ...

                                               

Newtonovi zakoni gibanja

Newtonovi zakoni gibanja ili Newtonovi aksiomi su tri zakona klasične mehanike objavljena 1687. godine u djelu Philosophiae naturalis principia mathematica Isaaca Newtona. Mogu se formulirati na različite načine iako imaju jednoznačni smisao. Ovd ...

                                               

Okomiti hitac

Okomiti hitac ili vertikalni hitac je gibanje materijalne točke koja je izbačena u polju sile teže okomito prema gore ili prema dolje. Hitac je izbačaj tijela u prostor i složeno gibanje koje nastane kada na izbačeno tijelo djeluje sila teža. Ovi ...

                                               

Paralelogram vektora

Paralelogram vektora je geometrijski način zbrajanja vektora. Ako se dva vektora F 1 → {\displaystyle {\overrightarrow {F_{1}}}} i F 2 → {\displaystyle {\overrightarrow {F_{2}}}} predoče usmjerenim dužinama sa zajedničkim hvatištem, njihov se zbr ...

                                               

Periodično gibanje

Periodično gibanje je gibanje tijela koje se nakon jednakih vremenskih intervala vraća u isti položaj. Često je u prirodi i tehnici; tako se na primjer periodično gibaju sve vrste njihala, alat blanjalice pri strojnoj obradi materijala, planeti o ...

                                               

Potencijalna energija

Potencijalna energija je energija koju posjeduje neko tijelo zbog svojega položaja u prostoru ili zbog dobivenih elastičnih deformacija. Prelaskom tijela u novi položaj ili oslobadanjem njegovih deformacija, potencijalna energija može prijeći u k ...

                                               

Povijest dinamike i kinematike

Povijest dinamike i kinematike započinje zapravo s renesansom koja je imala glavnu zaslugu. O dinamici je stari svijet imao nepotpuno i djelomično posve pogrešne predstave. Tako oštri mislioci kao antički Grci u matematici i filozofiji nisu razvi ...

                                               

Povijest klasične mehanike

Povijest klasične mehanike, kao i drugih grana fizike, usko je povezana s razvojem kulture i civilizacije čovječanstva, a sastoji se uglavnom od tri glavna razdoblja: antičke mehanike, srednjovjekovne mehanike i klasične mehanike, koja obuhvaća i ...

                                               

Pritisak

Pritisak je sila koja djeluje na neku plohu. Vrijednost količnika te sile i ploštine plohe naziva se tlak. Mjerna jedinica za pritisak je 1 N.

                                               

Progib

Progib nosača je pomak težišta presjeka u smjeru okomitom na nedeformiranu os nosača. Kut zaokreta je kut za koji se neki presjek zaokrene u odnosu na svoj prvobitni položaj. Elastična linija nosača ili progibna linija nosača je uzdužna os štapa ...

                                               

Ravnoteža (mehanika)

Ravnoteža je stanje odnosno odnos u kojem su sve sile koje djeluju na nešto medusobno neutralizirane, u potpunosti ili u mjeri takvoj da se promatrani objekt ne pomiče unutar referentnog sustava. U mehanici materijalna je točka u ravnoteži ako je ...

                                               

Reakcija (sila)

Kad se naslanjamo na zid, on se opire tolikom silom kolikom ga mi pritiskujemo. Da nema zida, morao bi jedan čovjek tolikom silom podupirati naša leda kolikom se silom zid odupirao da održimo ravnotežu. Isto tako kolikom težinom neka zgrada priti ...

                                               

Referentni sustav

Referentni sustav ili referentni okvir je dogovorno odreden koordinatni sustav u kojem se odreduju položaji fizikalnih tijela te promatra i opisuje gibanje. Najčešće je referentni sustav inercijski, što znači da njegove koordinatne osi ne rotiraj ...

                                               

Savijanje

Savijanje ili fleksija je opterećenje koje djeluje okomito na uzdužnu os nosača. Za razliku od osnog opterećenja, pri savijanju štapa deformira se uzdužna os štapa. Deformirana uzdužna os zove se elastična linija ili progib. Razlikuje se čisto sa ...

                                               

Slobodni pad

Slobodni pad je gibanje tijela isključivo pod utjecajem sile teže. Zakonitosti slobodnoga pada prvi je proučavao Galileo Galilei, te ustanovio da je prijedeni put s proporcionalan kvadratu protekloga vremena t, a brzina v jednoliko raste s protek ...

                                               

Smicanje

Smicanje, smik, posmik ili odrez je opterećenje čvrstoga tijela silama koje djeluju u ravnini nekoga presjeka tijela, a nastoje izazvati paralelno klizanje jednoga dijela presjeka u odnosu na drugi. Tako su na primjer opterećene zakovice koje spa ...

                                               

Specifična snaga

Specifična snaga je izračun koji se obično primjenjuje na motore i pokretne izvore napajanja a omogućuje usporedbu jednog sklopa ili njegovog dizajna s drugim dizajnom. Omjer snage i težine je mjerenje stvarnih osobina bilo kojeg motora ili izvor ...

                                               

Spreg sila

Spreg sila ili par sila prestavlja dvije sile F i – F medusobno paralelne, suprotno usmjerene, jednake po vrijednosti i s razmakom izmedu hvatišta. Rezultanta tih dviju sila jednaka je nuli, a njihov moment oko bilo koje točke iznosi: M = F ⋅ d { ...

                                               

Sraz

Sraz ili sudar, u fizici, je uzajamno djelovanje dviju čestica ili tijela pri kojem dolazi do izmjene dijela impulsa sile i energije, na primjer sraz molekula zraka ili sraz biljarskih kugli. Ukupni iznos impulsa sile i energije za savršeno elast ...

                                               

Statička neodredenost

Statička neodredenost je pojam koji se koristi u statici kod rješavanja zadataka o ravnoteži tijela ili neke neslobodne čestice. Reakcije oslonaca s kojima se radi u statici su u većini slučajeva nepoznate, bilo po pravcu bilo po iznosu. Broj nep ...

                                               

Statika

Statika je grana mehanike koja proučava skupove sila i ravnotežu tijela na koja te sile djeluju. Ravnotežu fluida proučavaju aerostatika i hidrostatika. U statici krutih tijela osnovne su veličine sila, moment sile i spreg sila. Teorijski dio sta ...

                                               

Težište

Težište je materijalna točka u kojoj djeluje rezultanta sila što djeluju na neko tijelo ili sustav materijalnih točaka u polju sile teže; u toj točki može se zamisliti kao da je sabrana sva masa tijela, odnosno sustava materijalnih točaka. Ako kr ...

                                               

Translacija

Translacija ili translacija krutoga tijela, u mehanici, je gibanje krutoga tijela bez rotacije pri kojemu se sve točke tijela gibaju po jednakim putanjama. Translatorno gibanje ili pravocrtno gibanje je gibanje u kojem sve točke krutog tijela u j ...

                                               

Trenje

Trenje je sila kojom se površina na kojoj tijelo miruje ili po kojoj se giba opire gibanju ili otpor sredstva kroz koje se tijelo giba. Trenje je posljedica kemijskog i mehaničkog medudjelovanja tvari u dodiru, to jest ovisi o kemijskom sastavu i ...

                                               

Tromost

Tromost ili inercija je nepokretnost, negibljivost, nedjelovanje; ustaljenost, nepromjenljivost; pasivnost, lijenost. U fizici, tromost je svojstvo materijalnih tijela opisano 1. i 2. zakonom mehanike. Kada na fizikalno tijelo ne djeluju vanjske ...

                                               

Uzgon

Statički uzgon je sila kojom fluid djeluje na uronjeno fizikalno tijelo suprotno smjeru gravitacije: F u = ρ ⋅ g ⋅ V {\displaystyle F_{u}=\rho \cdot g\cdot V}, ovisi o obujmu volumenu tijela V, gustoći fluida u koji je tijelo uronjeno ρ i gravita ...

                                               

Vodoravni hitac

Vodoravni hitac je gibanje čestice koja je izbačena vodoravno početnom brzinom u polju sile teže. Ako je zanemariv otpor zraka, staza čestice je parabola. Pri vodoravnom hitcu važno je znati dvije stvari: 1. Brzina se u vodoravnom smjeru s vremen ...

                                               

Vrtnja

Vrtnja ili rotacija, u fizici, je okretanje krutoga tijela oko osi. Točke tijela u vrtnji opisuju kružnice kojima je središte na osi vrtnje, miruju jedino točke na osi vrtnje. Vrtnja može biti jednolika, jednoliko ubrzana ili nepravilna.

                                               

Zakon očuvanja količine gibanja

Zakon očuvanja količine gibanja je jedan od najvažnijih zakona u fizici koji vrijedi, bez izuzetka, za sve zatvorene sustave. Zakon proistječe iz homogenosti prostora, to jest iz činjenice da sve točke prostora imaju iste osobine i da su prirodni ...

                                               

Žiroskop

Žiroskop ili giroskop je mjerni instrument kojemu je glavni dio zvrk. Zvrk su poznavali već stari Kinezi. Matematičke osnove teorije zvrka dao je prvi Leonhard Euler 1765. Léon Foucault konstruirao je 1851. spravu koja mu je služila za prikazivan ...

                                               

Kotao

Kotao je velika posuda koja služi za zagrijavanje vode, proizvodnju vodene pare, destilaciju i slično. Parni kotao uobičajeni je naziv za sve uredaje i postrojenja za proizvodnju vodene pare, a takvi se uredaji danas, zbog najčešće složene konstr ...