ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147
                                               

Hemiceluloza

Hemiceluloza je heterogena skupina dugolančastih polisaharida koji se razlikuju od celuloze. Osnovnu im gradu čini niz povezanih molekula ksiloze, na koje su kao ogranci vezani drugi šećeri. Zajedno s celulozom grade stanične stijenke biljaka, da ...

                                               

Hitin

Hitin je kompleksni visokomolekularni gradevni polisaharid empirijske formule x i glavni je sastojak staničnih stijenki gljiva, lišajeva, te egzoskeleta člankonožaca. Pored toga, nalazi se i u vanjskoj ljušturi mekušaca i više koljena drugih besk ...

                                               

Pululan

Pululan n {\displaystyle {\ce {n}}}) je ekstracelulalrni polisaharid kojeg izlučuje kvascu sličan slatkovodni organizam iz carstva fungi, Aureobasidium melanogenum. A. melanogenum se zbog svoje tamne boje, koja je posljedica visoke proizvodnje me ...

                                               

Škrob

Škrob je visokomolekularni ugljikohidrat, polisaharid s općom formulom n, izgraden od medusobno povezanih molekula D-glukoze povezanih α-1.4-glikozidnom vezom.

                                               

Brana Peruća

Brana Peruća je nasuta brana na rijeci Cetini sagradena 1958. godine, a u svrhu korištenja voda rijeke Cetine za proizvodnju električne energije na HE Peruća. Brana je sagradena na suženome dijelu kanjona rijeke Cetine izmedu sela Satrić i Gornji ...

                                               

EL-TO Zagreb

EL-TO Zagreb je kogeneracijska elektrana smještena u Zagrebu u samom gradskom naselju Trešnjevka. Goriva iz kojih se dobiva električna i toplinska energija su prirodni plin i loživo ulje. Prednost EL-TO Zagreb je izrazita blizina velikih stambeni ...

                                               

TE-TO Zagreb

TE-TO Zagreb je termoelektrana u istočnom dijelu Zagreba, namjenjena proizvodnji električne i toplinske energiju za potrebe grada Zagreba. Elektranom upravlja HEP Proizvodnja.

                                               

Vjetroelektrane u Hrvatskoj

Vjetroelektrane u Hrvatskoj su započele svoj razvoj još 1988., kada je Končar postavio prvi vjetroagregat u brodogradilištu Uljanik, koji se i danas tamo nalazi, no onda je razvoj istoga obustavljen. Danas Končar ima postavljen prvi prototip svog ...

                                               

Nuklearne elektrane po državama

Nuklearne elektrane po državama: trideset i jedna država svijeta proizvodi električnu energiju u nuklearnim elektranama U Francuskoj služe kao primarni izvor električne energije. Neke zemlje planiraju zapopočeti svoj nuklearni programom. To uklju ...

                                               

Nuklearna elektrana Juraguá

NE Juraguá je nedovršena kubanska nuklearna elektrana blizu mjesta Juraguá u pokrajini Cienfuegos. Elektrana se sastoji od dva sovjetska reaktora V318 kakvi su instalirani u nekoliko europskih zemalja.

                                               

Nuklearni reaktor

Nuklearni reaktor je naprava u kojoj se odvija postojana kontrolirana nuklearna lančana reakcija. Najvažnija primjena nuklearnih reaktora je danas u proizvodnji električne energije nuklearna energija. Istraživački reaktori služe za dobivanje radi ...

                                               

Obogaćeni uranij

Obogaćeni uranij ima povećani sadržaj izotopa uranija-235, jer u prirodnom uraniju ga ima samo 0.711%. U prirodi se mineralna sirovina pojavljuje kao smjesa izotopa uranija-238, uranija-235, te vrlo malih količina uranija-234. U nuklearna goriva ...

                                               

Kipući reaktor

Kipući reaktor ili reaktor s ključajućom vodom ima rashladno sredstvo na nižem tlaku od tlačnog reaktora PWR, što omogućava ključanje vode unutar reaktorske posude tako da para, nakon prolaska kroz separatore vlage i sušionike pare, direktno odla ...

                                               

Lakovodni reaktor

Lakovodni reaktor ili reaktor s hladenjem na običnu vodu je vrsta nuklearnog reaktora koja koristi običnu demineraliziranu vodu za hladenje i usporivač neutrona. Više od polovine nuklearnih elektrana koje su još u pogonu imaju lakovodni reaktor. ...

                                               

Magnox reaktor

Magnox reaktor ili nuklearni reaktor tipa Magnox je vrsta nuklearnog reaktora, koja je dobila naziv prema slitini magnezija, koja se koristi kao materijal za oblogu gorivnih štapova s malim dodacima aluminija i ostalih metala. Moderiran je grafit ...

                                               

Nuklearni reaktor CP 1

Nuklearni reaktor CP 1 bio je prvi nuklearni reaktor u svijetu, koji je prvi uspio stvoriti kontroliranu nuklearnu lančanu reakciju, izvedenu 2. prosinca 1942. u krugu Sveučilišta u Chicagu. Snaga je iznosila 0.5 W, da bi desetak dana poslije bil ...

                                               

Nuklearni reaktori II. generacije

Nuklearni reaktori II. generacije razvili su se iz svojih prethodnika nuklearnih reaktora I. generacije. Za taj razvoj trebalo je proći čitavih 30 godina, sve do sredine 1990-tih godina 20. stoljeća. Promjene u konstrukciji bile su značajne, ali ...

                                               

Nuklearni reaktori III. generacije

Nuklearni reaktori III. generacije nastali su evolucijom dizajna na osnovu nuklearnih reaktora II. generacije. Dizajn je standardiziran za svaki od tipova nuklearnih reaktora, što dovodi do manjim kapitalnim troškovima i kraćim vremenom izgradnje ...

                                               

Nuklearni reaktori IV. generacije

Nuklearni reaktori IV. generacije nastaju nakon inicijative američke vlade za razvoj novih nuklearnih reaktora, te je osnovan medunarodni forum, koji je odredio ciljeve tehnološkog razvoja novih reaktora. Nove nuklearne elektrane moraju udovoljit ...

                                               

Prirodni nuklearni reaktori

Prirodni nuklearni reaktori su nalazišta mineralne sirovine uranija, gdje analiza izotopa pokazuje da se odvijala samoodržavajuća nuklearna lančana reakcija. Jedino takvo mjesto u svijetu, koje je do sada pronadeno, je u rudniku Oklo. Pojavu prir ...

                                               

Reaktor hladen rastaljenom soli

Reaktor hladen rastaljenom soli MSR je vrsta nuklearnog reaktora IV. generacije, za koji je predstavljeno je i nekoliko dizajna nuklearnog reaktora hladenog rastaljenom soli, a napravljeno je i nekoliko prototipova. Ranija rješenja oslanjala su s ...

                                               

Reaktor RBMK

Reaktor RBMK je nuklearni reaktor koji je hladen običnom vodom, te moderiran grafitom LWGR, odnosno ruska verzija kipućeg reaktora kanalnog tipa. Ovaj je tip reaktora moderiran grafitom i hladen kipućom vodom. Nuklearno gorivo mu je oksid obogaće ...

                                               

Tlačni teškovodni reaktor

Tlačni teškovodni reaktor PHWMR ili CANDU reaktor je vrsta nuklearnog reaktora koji se moderira se i hladi teškom vodom. Teška voda je bolji moderator od lake, ali je taj način hladenja skuplji. Osim što se teška voda odvojeno koristi za moderaci ...

                                               

Usporivač neutrona

Usporivač neutrona ili moderator je kemijska tvar koja se koristi u nuklearnim reaktorima, a služi da uspori brze neutrone, koji time postaju spori neutroni i mogu održavati kontroliranu nuklearnu lančanu reakciju nuklearnog goriva, u kojem ima u ...

                                               

VVER reaktor

VVER reaktor ili tlačni reaktor PWR sovjetske tehnologije je serija tlačnih reaktora PWR, koja se započela graditi u bivšem Sovjetskom Savezu, sa snagama do 1000 MW. Kao nuklearno gorivo se koristio malo obogaćeni uranijev dioksid. Danas je u pog ...

                                               

Zatrovanje reaktora

Zatrovanje reaktora je pojava koja utječe na smanjenje reaktivnosti nuklearnog reaktora, a razlog je što su proizvodi nuklearne fisije dodatni apsorberi neutrona. U toku rada reaktora u nuklearnom gorivu dolazi do nakupljanja proizvoda fisije, a ...

                                               

Elektrane na valove

Elektrane na valove su elektrane koje koriste energiju valova za proizvodnju električne energije. Energija valova je obnovljivi izvor energije. To je energija uzrokovana najvećim dijelom djelovanjem vjetra o površinu oceana. Snaga valova se razli ...

                                               

Hidroenergija

Hidroenergija, hidraulička energija ili energija vode, je snaga dobivena iz sile ili energije tekuće vodene mase, koja se može upotrijebiti u čovjeku korisne svrhe. Prije nego što je komercijalna električna energija postala široko dostupna, energ ...

                                               

Open Hydro plimna turbina

Open Hydro plimna turbina je posebna vrsta turbine koja iskorištava energiju plime i oseke za proizvodnju električne energije. Izgradila ju je Open Hydro tvrtka, smještena u Dublinu, i 2006.godine postavljena je na testni položaj. Ova turbina bil ...

                                               

Centralizirani toplinski sustav Silkeborg

Centralizirani toplinski sustav Silkeborg predstavlja najveću solarnu toplanu na svijetu. Puštena je u pogon u prosincu 2016., čime je omogućeno da 20% godišnje potrebe za grijanjem u gradu Silkeborgu bude osigurano iz obnovljive Sunčeve energije ...

                                               

Fotonaponska ploča

Fotonaponska ploča ili solarni panel se sastoji od grupe sunčevih članaka, kojih je najčešće oko 36, serijski povezanih, stvarajući module nominalnog napona od 12 V. Svaki pojedini fotoelektrični članak ima maksimalni izlazni napon od 600 do 700 ...

                                               

Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi se mogu se podijeliti u dvije osnovne grupe. Prva grupa su takozvani samostalni ili otočni sustavi u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore. Druga su, danas sve rasprostranjenij ...

                                               

Fresnelov kolektor

Fresnelov kolektor ili CLFR se sastoji od niza dugih ravnih ili malo zakrivljenih zrcala, koja rotirajući samo oko jedne osi prate položaj Sunca i reflektiraju izravne Sunčeve zrake na fiksni linijski kolektor na visini od oko 8 metara od tla, ko ...

                                               

Parabolični kolektor

Parabolični kolektor ili PTC je vrsta sunčevog kolektora koja se koristi kod sunčevih termoelektrana. On je konstruiran kao parabolično zrcalo, u čijem se žarištu nalazi Dewarova cijev ili vakumirano staklo, čime je moguće spriječiti toplinske gu ...

                                               

Polimerni/organski fotonaponski članci

Polimerni solarni članak vrsta je fleksibilnog solarnog članka, izradenog od polimera koja proizvodi električnu energiju iz sunca pomoću fotoelektričnog efekta. Pod polimerni solarni članci spadaju i organski solarni članci. One su vrsta solarnih ...

                                               

Popis država sa značajnijom penetracijom solarne energije u proizvodnji električne energije

U 2017. godini se kapacitet za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije u svijetu povećao za 178 GW. Tom podatku je pridonijela činjenica da su troškovi proizvodnje energije iz sunca postali još konkurentniji u odnosu na fos ...

                                               

Projekt Desertec

Projekt Desertec je planirani projekt kojim bi se 17 000 četvornih kilometara Sahare i bliskoistočnih pustinja pokrilo paraboličnim kolektorima za potrebe proizvodnje električne energije u sunčevim termoelektranama, a sve kako bi Europska unija d ...

                                               

Solarno hladenje

Solarno hladenje se odnosi na sve vrste sistema hladenja koji koriste sunčevu energiju. To može biti ostvareno pasivno preko Sunca, fotonaponom ili promjenom u solarnu toplinsku energiju. Solarni sustavi koji se koriste za zagrijavanja medija koj ...

                                               

Sunčev automobil

Sunčev automobil je vrsta sunčevog vozila koja koristi sunčevu energiju za rad fotonaponskih ploča, koje se nalaze na njemu, čime se pune baterije ili akumulatori, koji pogone elektromotor, a time i čitav automobil. Sunčevi automobili se ne koris ...

                                               

Sunčev kombinirani sustav

Sunčev kombinirani sustav ili sunčev hibridni sustav je kombinacija dvaju ili više izvora energije, koji se primjenjuju na udaljenim mjestima, gdje ne postoji izgraden elektroenergetski sustav, uz osnovni sunčev toplovodni sustav. Najčešći sunčev ...

                                               

Sunčev spremnik topline

Sunčev spremnik topline je dio sunčevog toplovodnog sustava koji služi za privremenu pohranu toplinske energije koja je prikupljena sunčevim toplovodnim kolektorima. Energija koja se prikuplja od Sunca mora se uskladištiti kako bi se dobila topla ...

                                               

Sunčev toplovodni kolektor

Sunčev toplovodni kolektor ili solarni kolektor je dio sunčevog toplovodnog sustava, koji direktno pretvara sunčevu energiju u toplinsku energiju vode ili neke druge radne tvari. Sustavi za sunčevo grijanje mogu biti otvoreni, u kojima voda koja ...

                                               

Sunčev toplovodni sustav

Sunčev toplovodni sustav koristi sunčevu energiju, kao obnovljivi izvor energije, za zagrijavanje potrošne tople vode, toplovodno i toplozračno grijanje prostora, hladenje prostora, zagrijavanje plivačkih bazena, zagrijavanje vodene pare radi pro ...

                                               

Sunčeva baterija

Sunčeva baterija je sustav serijski i paralelno spojenih fotočlanaka. Fotočlanci su u sunčanim baterijama spojeni u tzv. fotonaponske module; jedan modul sastoji se od nekoliko desetaka fotočlanaka. Osnovne električne značajke modula su: napon pr ...

                                               

Sunčeva bespilotna letjelica Helios

Sunčeva bespilotna letjelica Helios je razvijena u sklopu NASA-inog programa ERAST u suradnji s tvrtkom AeroVirment kao četvrta, ujedno i posljednja, u seriji bespilotnih letjelica pogonjenih na solarne i gorivne članke. Letjelice su izgradene s ...

                                               

Sunčeva energija u Hrvatskoj

Sunčeva energija u Hrvatskoj se najvećim djelom iskorištava putem fotonaponskih elektrana, dok su toplinske sunčane elektrane vrlo slabo zastupljene. Trenutno ukupna snaga fotonaponskih elektrana iznosi 24 MW p, odnosno 5.1 W/stan. Time je Hrvats ...

                                               

Sunčeva koncentrirana snaga

Sunčeva koncentrirana snaga ili CSP se koristi u sunčevim termoelektranama, gdje se proizvodi električna energija, najčešće na kombinirani pogon. U njima se Sunčeva energija prvo pretvara u toplinsku, te potom u električnu. Usprkos činjenici da j ...

                                               

Sunčeva letjelica Gossamer Penguin

Gossamer Penguin bila je jednosjedna eksperimentalna sunčeva letjelica konstruirana od strane firme AeroVironment, koju je osnovao inženjer aeronautike Paul MacCready 1971. godine. Bila je projektirana prema modelu letjelice na ljudski pogon, Gos ...

                                               

Sunčeva peć

Sunčeva peć je struktura koja koristi energiju Sunčeve svjetlosti da bi stvorile visoke temperature, obično za industrijske potrebe. To se obično ostvaruje sa zakrivljenim ogledalima, najčešće parabolična zrcala, koja koncentriraju sunčevu energi ...

                                               

Sunčeva peć Mont-Louis

Solarna peć Mont-Louis je eksperimentalna sunčeva peć i pripada termalnim postrojenjima. Izgradena je 1949. godine kao prvo postrojenje ove vrste u svijetu i izravni prethodnik danas najveće solarne peći na svijetu, solarne peći u mjestu Font-Rom ...