ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140
                                               

Imperativ

Imperativ zapovjedni je način glagola u hrvatskom jeziku. Imperativ je krnji glagolski oblik; ne postoji imperativ prvog lica jednine. U prvom licu množine, kao i u drugom licu jednine i množine, imperativ se tvori se od prezentske osnove i nasta ...

                                               

Imperfekt

Imperfekt prošlo je nesvršeno vrijeme glagola u hrvatskom jeziku i tvori se od nesvršenih glagola, od infinitivne ili prezentske osnove i nastavaka: -jah, -jaše, -jaše, -jasmo, -jaste, -jahu -ijah, -ijaše, -ijaše, -ijasmo, -ijaste, -ijahu. -ah, - ...

                                               

Kondicional prošli

Kondicional prošli jedan je od dva pogodbena načina glagola u hrvatskom jeziku. Tvori se od kondicionala sadašnjeg pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

                                               

Kondicional sadašnji

Kondicional sadašnji jedan je od dva pogodbena načina glagola u hrvatskom jeziku. Tvori se od nenaglašenog aorista pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog.

                                               

Perfekt

Perfekt se tvori od svršenih i nesvršenih glagola te danas najčešće zamjenjuje aorist i imperfekt, ali i pluskvamperfekt. U trećem licu jednine kod povratnih refleksivnih glagola obično se izostavlja enklitika je Ona se je odlučila na to. On se j ...

                                               

Pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt ili pretprošlo vrijeme glagola u hrvatskom jeziku tvori se od glagolskog pridjeva radnog kojemu prethodi perfekt ili imperfekt pomoćnog glagola biti. Tvori se od svršenih, a rjede od nesvršenih glagola.

                                               

Glasovna promjena

Glasovne promjene jesu promjene glasova zbog tvorbe riječi ili promjene oblika riječi uz medusoban utjecan glasova sličnih ili različitih zvučnih i izgovornih svojstava. Glasovne se promjene dogadaju na granici morfema i osnove, osnove i morfema ...

                                               

Ispadanje suglasnika

Suglasnici se gube: u prefiksalnoj tvorbi riječi o d + d ijeliti > o d ijeliti, be z + z vučni > be z vučni nakon nekih glasovnih promjena bez + subjektan - be ss ubjektan jednačenje po zvučnosti > be s ubjektna, iz + šarati - i sš arati ...

                                               

Jednačenje po mjestu tvorbe

Jednačenje po mjestu tvorbe glasovna je promjena, kad se zajedno nadu dva glasa različita po mjestu tvorbe, oni se jednače tako da se prvi zamijeni svojim parnjakom koji je po tvorbi jednak drugome. Jednače se šumnici s, z, h i zvonačnik n.

                                               

Jednačenje po zvučnosti

Jednačenje po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se šumnici koji se razlikuju po svojstvu zvučnosti jednače tako da se prvi suglasnik skupa zamjenjuje suglasnikom po zvučnosti jednakom drugom suglasniku skupa. U hrvatskome se jeziku suglasnic ...

                                               

Jotacija

Jotacija glasovna je promjena spajanja nepalatalnog suglasnika c, d, g, h, k, l, n, s, t i z s glasom j, pri čemu se u riječima tvore palatalni suglasnici č, d, ž, š, lj, nj i ć.

                                               

Navezak

Navezak je pokretni samoglasnik koji može doći na kraj neke riječi, da joj uopće ne mijenja značenje. Često se koristi zbog lakšeg izgovora ili stilske obilježenosti.

                                               

Nepostojano a

Nepostojani a glasovna je promjena gdje se samoglasnik a u nekim riječima i oblicima riječi gubi, a opet se u drugim oblicima istih riječi pojavljuje.

                                               

Nepostojano e

Nepostojano e glasovna je promjena koja je karakteristična za kajkavsko narječje. Neka kajkavska imena i toponimi imaju samoglasnik e koji se javlja u nekim oblicima riječi, a u nekim ne.

                                               

Palatalizacija

Palatalizacija se provodi u sljedećim primjerima: u vokativu jednine imenica muškoga roda selja k - selja č e, vra g - vra ž e, ora h - ora š e, juna k - juna č e u prezentu nekih glagola te k u - te č em, pe k u - pe č em, stri g u - stri ž em, ...

                                               

Prijeglas

Prijeglas je glasovna promjena u nekim jezicima, u kojoj se samoglasnici pravilno mijenjaju u nekim situacijama. Termin se koristi za različite promjene u različitim jezicima. Na primjer, u njemačkom termin Umlaut koristi se za pojavu izmjene gla ...

                                               

Prijevoj

Prijevoj ili apofonija glasovna je promjena u kojoj se izmjenjuju samoglasnici u osnovi srodnih riječi. Čest je u njemačkome jeziku -, a nije rijedak i u engleskome jeziku, posebice kod tzv. nepravilnih glagola.

                                               

Refleksi jata

Refleksi jata ostvareni su od starog samoglasnika ě - ije, je, e, i. Njihovo izmjenjivanje i promjene nazivaju se alternacije ili zamjene ije/je/e/i. Osnovno je načelo da se u dugome slogu pojavljuje ije, a u kratkome je, no to pravilo ima podost ...

                                               

Ruki pravilo

Ruki pravilo glasovna je promjena koja se dogodila u satemovskim ograncima indoeuropske jezične obitelji, na baltoslavenskom, armenskom, indoiranskom, a prema nekima na albanskom jeziku. Prema ovom pravilu, izvorni glas *s promijenio se u *š nako ...

                                               

Sibilarizacija

Sibilarizacija je glasovna promjena u hrvatskom jeziku gdje se suglasnici k, g, i h u nekim oblicima ispred i mijenjaju u c, z, i s. To je drugi i češći naziv za drugu i treću palatalizaciju.

                                               

Vokalizacija

Vokalizacija se provodi u sljedećim primjerima: u glagolskom pridjevu radnom čita l a - čita l o - čita o u nominativu i akuzativu jednine imenica muškog i ženskog roda ande o - ande l a, kota o - kot l a, posa o - pos l a u pridjevu muškog roda ...

                                               

Hrvatske gramatike

Prva je hrvatska gramatika napisana prije četiri stoljeća. Uglavnom nam je razumljiva i danas jer je hrvatski jezik u njoj čakavsko-štokavski stiliziran. Od tada do danas hrvatsko je gramatičarstvo izrazito plodno, napisano je sedamdesetak gramat ...

                                               

Kratica

Kratice su u pismu kraćene nepotpuno ispisane riječi. Upotrebljavaju se od najstarijih vremena. Najčešće se krate: nazivi za mjere i novac, osobna imena, počasni naslovi, oznake zanimanja, riječi koje se često ponavljaju; u starim crkvenim teksto ...

                                               

BASIC

BASIC je viši programski jezik za računala. Može biti interpreter, ili prevodilac. Interpreter svaki puta translatira BASIC tekst, te je potrebno imati izvorni kod. Prevodilac jednom prevede BASIC tekst u strojni kod, i izvršava se strojni kod, n ...

                                               

ESP

ESP može značiti: Extrasensory perception - u slobodnom prijevodu vantjelesni osjećaj čulo je izraz koji se koristi u parapsihologiji za čula koja su iznad običnih čula: vid, sluh, miris, okus i dodir. ESP se nekada naziva šestim čulom i ono ospo ...

                                               

IBM

IBM je američka tvrtka koja je jedna od pionira u razvoju računarstva i informacijskih tehnologija. IBM je skraćenica od International Business Machines, i ona je osnovana 1888., a kao korporacija je ustanovljena 1911. Sjedište tvrtke je u gradu ...

                                               

INRI

I N R I su inicijali latinske rečenice Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – "Isus Nazarećanin, kralj židovski". Prema Evandelju po Ivanu tu je rečenicu Poncije Pilat dao postaviti na križ iznad raspetog Isusa na trima jezicima; hebrejskom, latinskom i ...

                                               

KNS

KNS kratica za Korean Nuclear Society Korejsko nuklearno društvo kratica za Khmer National Standard Kmerski nacionalni standard kratica za Korea News Service КСН bugarska kratica za Камерунски национален съюз politička stranka Kamerunski nacional ...

                                               

KUFER

KUFER postoji od 2001. godine. Osnovale su je redateljice Dora Ruždjak i Franka Perković, s ciljem promoviranja mladih kazališnih umjetnika. Razlog osnivanju nalazile su u činjenici kako deseci glumaca i redatelja nakon završene Akademije dramske ...

                                               

KunstTeatar

KunstTeatar kazališna je udruga koja postoji od 2018. godine te vodi istoimeni kazališni prostor. Osnovali su je producentica Romana Brajša, glumac Domagoj Janković i redatelj Ivan Planinić s ciljem stvaranja novog prostora za generacijski bliske ...

                                               

Pokrata

Pokrata ili akronim je vrsta kratice nastala odabirom prvih slova nekih drugih riječi koja, iako sama za sebe ne znače ništa, tako zajedno napisana označavaju neki pojam. Primjeri pokrate od jednog prvog slova: HŽ Hrvatske željeznice SAD Sjedinje ...

                                               

SNP

SNP 4. slovačka kratica za Slovenske národné povstanie Slovački narodni ustanak; jesen 1944. godine 1. kratica za Srpsko narodno pozorište Novi Sad 2. S. N. P. engleska kratica za Scottisch National Party Škotska narodna partija 6. СНП bugarska k ...

                                               

SPQR

S.P.Q.R. je latinska kratica i može značiti: S enatus P opulus q ue R omanus "Rimski Senat i rimski narod" ili S enatus P opulus q ue R omae "Rimski Senat i narod Rima" ili S enatu P opulo q ue R omano "Rimskom Senatu i narodu". ili S enatu P opu ...

                                               

STP

STP može značiti: Spanning Tree Protocol računalne mreže Standardni tlak i temperatura Stone Temple Pilots, američki glazbeni sastav Ostale kratice: srpska kratica za spoljnotrgovinsko preduzeće kratica za stanica za tehnički pregled latinska kra ...

                                               

Cakavizam

Cakavizam je užem smislu naziv za izgovorne osobine nekih čakavskih govora, u širem smislu podvrsta čakavskih govora. Obilježava ga depalatalizacija glasa č i njegova zamjena glasom c, izgovor glasova s, š srednjim glasom š te glasova z, ž srednj ...

                                               

Čakavski sabor

Čakavski sabor hrvatska je kulturna udruga sa sjedištem u Žminju. Sastoji se od saveza više katedara na području od Istre, Like, Primorja i otoka sve do juga Dalmacije. U novije vrijeme osnivaju se katedre i u hrvatskome iseljeništvu. Cilj Čakavs ...

                                               

Jekavska čakavica

Jekavska čakavica ili lastovsko-janjinska čakavština je krajnji jugoistočni tip naših čakavskih govora koji je zadnji izdvojen i opisan krajem 19. stoljeća na izoliranom otoku Lastovo. Kasnije je sličan govor naden i na središnjem Pelješcu tj. ok ...

                                               

Jugozapadni istarski dijalekt

Jugozapadni istarski dijalekt ili čakavsko-štokavski/štokavsko-čakavski/štakavsko-čakavski ikavski dijalekt je jedan od dijalekata čakavskog narječja. O njemu su pisali brojni jezikoslovci, i tokom prošlosti bilo je različitih teza koje su svrsta ...

                                               

Susret čakavskih pjesnikinja otoka Hvara

Susret čakavskih pjesnikinja otoka Hvara je hrvatska književna manifestacija. Kao što ime govori, posvećene su pjesništvu na čakavskom narječju otoka Hvara, autorice čijih su pjesama žene.

                                               

Korijenski pravopis

Korijenski pravopis je popularno ime za tradicionalni hrvatski pravopis kakav je bio u uporabi od sredine 19. stoljeća do početka 20. stoljeća. U službenoj ga je upotrebi 1892. zamijenio Brozov fonološki koncipiran pravopis, a uz neke je iznimke ...

                                               

Povijest hrvatskih pravopisa

U predstandardizacijsko doba hrvatskoga jezika objavljeno je više pravopisnih djela. Prvo je ono Rajmunda Džamanjića Nauk sa piisati dobro latinskiema slovima rieci yesika slovinskoga koyiemse Dvbrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctititem svoyiem ...

                                               

Roganova Postila

Roganova Postila je prekomursko-kajkavski rukopis iz 17. stoljeća iz južnog Prekomurja. Pisao ga je Andraš Rogan, koji je bio vjerojatno svećenik ili licencijat. Jezik rukopisa ponajviše je kajkavski. Zapravo je transkripcija Postile Antuna Vramc ...

                                               

Bečki književni dogovor

Bečki književni dogovor potpisan je u 28. ožujka 1850. godine, kada se u Beču sastalo 5 književnika iz Hrvatske, 2 iz Srbije i 1 iz Slovenije radi dogovora o ujedinjenju književnih jezika Slovenaca, Hrvata i Srba.

                                               

Grdoselski ulomak

Grdoselski ulomak je spomenik hrvatske pismenosti iz 12. stoljeća, iz sela Grdosela u blizini Pazina. Spada u najstarije hrvatskoglagoljske epigrafske spomenike. Dio je glagoljskog natpisa koji je bio uklesan u kamen. Uklesana glagoljica je oblik ...

                                               

Havlíkov zakon

Havlíkov zakon je jezični zakon praslavenskoga jezika koji je dobio ime po otkrivaču Antonínu Havlíku. Riječ je o zakonu poluglasova, odnosno jerova u praslavenskom jeziku koji je djelovao prije faze gubljenja jerova. Vrijeme djelovanja Havlíkovo ...

                                               

Jat

Jat je naziv za slovo u glagoljici i staroj ćirilici kojim se označava istoimeni glas koji je nekada postojao u slavenskim jezicima, pa i u hrvatskom. U latiničkoj transliteraciji bilježi se kao ĕ. Točan izgovor tog slova nije poznat, a u različi ...

                                               

Occhi

Occhi, obitelj je venecijanskih tiskara. Poznatiji članovi obitelji su: Domenico, knjižar 1702. – 1762. brat je poznatijega Simonea, zajedno s Antonijem Bortolijem objavljivao je venecijanske kalendare 1742–53. Bartolomeo Bartolo, Bartul, tiskar ...

                                               

Povijest hrvatskoga jezika u SFRJ

Povijest hrvatskoga jezika u SFRJ započela je odlično, bitno različito od ulaska u Kraljevinu SHS. Nažalost idila je kratko trajala, najdulje do 1954. godine. Analiza dnevnih novina "Oslobodenje" u BiH Alije Isakovića od 1945. do 1950. godine zor ...

                                               

Riječka filološka škola

Riječka filološka škola bila je filološka škola hrvatskog jezika u 19. stoljeću. Najpoznatiji predstavnici ove škole su: Fran Pilepić Fran Kurelac Ivan Dežman Bude Budisavljević Fran Pilepić je postao članom ove škole pod utjecajem Frana Kurelca, ...

                                               

Zadarska filološka škola

Zadarska filološka škola bila je filološka škola koja je djelovala u Zadru tijekom devetnaestoga stoljeća. Nudila je rješenja za niz pitanja vezanih za standardizaciju hrvatskoga književnoga jezika. Zadarsku filološku školu vodio je Ante Kuzmanić ...