ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138
                                               

Dvojni portreti Maertena Soolmansa i Oopjen Coppit

Dvojni portreti Maertena Soolmansa i Oopjen Coppit su par vjenčanih portreta Rembrandta van Rijna. Postali su slavni kao najskuplja barokna slika kada ju je obitelj Rothschild prodala muzejima Rijksmuseumu i Louvreu 2015. godine, nakon što su se ...

                                               

Malena ulica

Malena ulica je ulje na platnu nizozemskog slikara Johannesa Vermeera koji je obilježio nizozemsko slikarstvo u 17. stoljeću. Riječ je o djelu poput Pogleda na Delft koje je nastalo kada prikazi grada nisu bili uobičajena pojava u slikarstvu, dok ...

                                               

Mljekarica (Vermeer)

Mljekarica je slavna slika koju je naslikao nizozemski barokni slikar Johannes Vermeer oko 1658. godine. To je prikaz mirne koncentracije tijekom svakodnevnih poslova koji poprima monumentalnu veličinu zahvaljujući gotovo religijskoj posvećenosti ...

                                               

Noćna straža

Polovicom svoje karijere, Rembrandt je postao vodeći portretist u Amsterdamu, a s obzirom kako je u protestantskoj Nizozemskoj crkveno sponzorstvo bilo u padu, zamijenile su ga svjetovne skupine poput liječnika, vojnika ili upravitelja nekih usta ...

                                               

Židovska nevjesta

Židovska nevjesta je slavno ulje na platnu baroknog slikara Rembrandta van Rijna čiji je naziv jako dvojben. Ono što je istina je kako je riječ o jednoj od Rembrandtovih najpoetičnijh slika intimnog i iskrenog okružja. Gotovo je besprijekorno nas ...

                                               

Etnografski muzej na otvorenom

Prvi takav muzej osnovan je godine 1891. kad je Artur Hazelius preselio na poluotok Djurgarden u Stockholmu u nekoliko drvenih kuća u južnoj Švedskoj i stvorio muzej naselja, koje je dobilo ime prema mjesnom imenu Skansen. Ideja o izgradnji muzej ...

                                               

Kanonsko pravo

Kanonsko pravo označava zbir crkvenih zakona kojima se upravlja životom pojedinih Crkava. U temelju kanonskog prava stoje odredbe prvih sedam ekumenskih sabora. Te su se odluke nazivale kanonima, pa odatle dolazi i naziv" kanonsko pravo. Kanonsko ...

                                               

Crimen sollicitationis (dokument)

Crimen sollicitationis, naslov je dokumenta iz 1962. godine kojim je Sveti ured kodificirao procedure koje valja slijediti u slučajevima optuživanja svećenika ili biskupa Katoličke crkve da su koristili sakrament ispovijedi za seksualne istupe pr ...

                                               

De delictis gravioribus

De delictis gravioribus, naslov je pisma koje je 18. svibnja 2001. napisao tadašnji kardinal Joseph Ratzinger, prefekt Zbora za nauk vjere, svim biskupima Katoličke crkve i ostalim zabrinutim ordinarijima uključujući one iz Istočnih katoličkih cr ...

                                               

Kanonsko pravo (Katolička crkva)

Kanonsko pravo Rimokatoličke crkve predstavlja zaokruženi pravni sustav u kome postoje sudovi, odvjetnici, suci kao i kodeks pravnih pravila kao i metode njegove interpretacije. U nekim zemljama je za bavljenje kanonskim pravom potrebno steći odg ...

                                               

Kler

Kler je u suvremenom govoru skupni naziv za katoličko svećenstvo ili hijerarhijski organizirano kršćansko svećenstvo bez obzira na crkvu kojoj pripada. Riječ kler u Bibliji označava božju baštinu, izabrani izraelski narod. U grčkom riječ hleros g ...

                                               

Mate Uzinić

U rodnoj Dubravi Splitsko-makarska nadbiskupija pohadao je osnovnu školu, a gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Od 1988. do 1993. studirao je teologiju na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Splitu. Od 1992. do 1993. pastoralno je djel ...

                                               

Vražji odvjetnik

U uobičajenom govoru, vražji odvjetnik je neka osoba koja ima svoju poziciju u nekoj svadi i/ili raspravi. Ova praksa je uobičajena tehnika u situacijama kada se jedna osoba svada s drugom osobom, te preusmjerava svadu na teme koje su manje pozna ...

                                               

Jedinstveni europski akt

Jedinstveni europski akt, ugovor potpisan 1986. godine kojim je prvi put značajnije modificiran Rimski ugovor o Europskoj ekonomskoj zajednici. Njime su dani pravni temelji za stvaranje jedinstvenoga tržišta do 1. siječnja 1993. godine. Jedinstven ...

                                               

Lisabonski ugovor

Lisabonski ugovor, punim nazivom Ugovor iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, medunarodni je ugovor koji je potpisan u Lisabonu 13. prosinca 2007. godine s ciljem rješavanja pitanja ...

                                               

Pariški ugovor (1951)

Pariškim ugovorom, potpisanim 18. travnja 1951. izmedu Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske, utemeljena je Europska zajednica za ugljen i čelik, koja je 1993. postala dio Europske unije. Ugovor je istekao 23. srpnja 200 ...

                                               

Rimski ugovori (1957)

Rimskim ugovorima, potpisanima 1957. godine u Rimu, osnovane su Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. EEZ-om je ustanovljena carinska unija medu državama potpisnicama te su postavljeni kriteriji i temeljni ciljevi ...

                                               

Ugovor iz Amsterdama

Ugovor iz Amsterdama rezultat je rada meduvladine konferencije započete u Torinu, 1996. godine, ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije potpisali su ga u listopadu 1997., a stupio je na snagu u svibnju 1999. Najvažnije izmjene uv ...

                                               

Ugovor iz Maastrichta

Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je 1992., a stupio je na snagu 1. studenog 1993. godine. Države članice uspostavile su Europsku uniju te time ujedno označile novu etapu u integriranju naroda Europe u sve čvrš ...

                                               

Ugovor iz Nice

Ugovor iz Nice je usuglašen na sastanku Europskog vijeća održanim u Nici početkom prosinca 2000., potpisan je 26. veljače 2001., a stupio na snagu 1. veljače 2003. Ugovor sadrži izmjene: Rimskih ugovora, kojima su utemeljene Europska ekonomska za ...

                                               

Javna oporuka

Javna oporuka je oblik oporuke koju je na zahtjev oporučitelja sastavila jedna od zakonom ovlaštenih osoba. Ovlašteni na sastavljanje takve oporuke su: a) sudac općinskog suda b) sudski savjetnik u općinskom sudu c) javni bilježnik d) u inozemstv ...

                                               

Medunarodna oporuka

Medunarodna oporuka je jedan od oblika oporuke. Oporuku tada potpisuju svjedoci i ovlaštena osoba. Oporučitelj koji svojoj oporuci želi dati oblik medunarodne oporuke mora podnijeti odgovarajući zahtjev nekoj od ovlaštenih osoba za sastavljanje j ...

                                               

Nužno nasljedno pravo

Dio koji nužni nasljednici moraju dobiti od ostavitelja zove se nužni dio. Nužni dio po hrvatskom Zakonu o nasljedivanju je odredeni dio zakonskog dijela. tj. dio onog dijela koji bi nužni nasljednik kao zakonski nasljednik dobio da nema oporuke. ...

                                               

Oporuka

Oporuku može sastaviti svaka fizička osoba ako je navršila šesnaest godina života i sposobna je za rasudivanje. Prema tome, ne traži se potpuna poslovna sposobnost. Oporučitelj nije sposoban za rasudivanje ako u trenutku pravljenja oporuke nije u ...

                                               

Pisana oporuka pred svjedocima

Pisana oporuka pred svjedocima je ona koja je napisana po kazivanju oporučitelja. Spada u redovite oblike oporuke. Ovu oporuku može načiniti oporučitelj koji zna čitati i pisati i u danom trenutku može čitati i pisati. Oporučitelj mora tako napis ...

                                               

Usmena oporuka

Usmena oporuka se može praviti samo u izvanrednim okolnostima. Oporučitelj pred dva istodobno nazočna svjedoka usmeno izjavi svoju posljednju volju. Vrijedi samo 30 dana od prestanka izvanrednih okolnosti. Svjedoci usmene oporuke dužni su što pri ...

                                               

Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo je skupni naziv za subjektivna prava na intelektualnim tvorevinama kao nematerijalnim dobrima i u svezi s njima. Obuhvaća autorsko i srodna prava, te prava industrijskog vlasništva. Zaštitom intelektualnog vlasništva poti ...

                                               

Oznaka izvornosti

Oznaka izvornosti je oblik intelektualnog vlasništva. Specifičniji je oblik zaštite od oznake zemljopisnog podrijetla. Uz ostalo, podrazumijeva obvezno bitni ili isključivi utjecaj posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika odredene zemljopisne sred ...

                                               

Oznaka zemljopisnog podrijetla

Oznaka zemljopisnog podrijetla je oblik intelektualnog vlasništva. U gospodarstvu i pravu, to je naziv zemljopisnog područja ili neki drugi znak. Oznaka ukazuje da neka usluga ili proizvod ili usluga potječu iz odredenog zemljopisnog područja, te ...

                                               

Dodatak: Popis zaštićenih oznaka izvornosti vina u Hrvatskoj na razini Europske unije

Zaštićene oznake izvornosti vina na razini Europske unije su registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla čiji je naziv registriran u EU, a cilj mu je označavanje proizvoda, odnosno vina te isticanje naziva lo ...

                                               

Stvarno pravo

Stvarno pravo je skup pravnih pravila kojima se ureduju oni društveni odnosi koji nastaju medu ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari, ili kraće - skup pravnih pravila kojima se ureduju odnosi medu ljudima povodom stvari. To ...

                                               

Deložacija

Deložacija postupak je prisilnoga iseljenja stanara ili zakupnika iz stana ili iz zakupljenoga dobra. U nekim državama, to takoder može uključivati uklanjanje osobe iz prostorija, koje su preuzete od strane vjerovnika često su vlasnici imali hipo ...

                                               

Dosjelost

Dosjelost, u stvarnom pravu označuje stjecanje prava neprekidnim vršenjem njihovog sadržaja kroz odredeno, zakonom propisano vrijeme. Dosjelost pretvara faktičnu vlast u pravnu, posjed u subjektivno pravo. Posjednik stječe na originaran način ono ...

                                               

EOP-zemljišna knjiga

EOP-zemljišna knjiga u hrvatskom zemljišnoknjižnom sustavu označava evidenciju vodenu elektroničkom obradom podataka o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet, a sastoji se od katastarskih podataka o obliku, površini i izgradenosti ...

                                               

Nekretnina

Nekretnina u stvarnom pravu označava česticu zemljine površine, uključujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj površini ili ispod nje. Jednu nekretninu, u pravnom smislu, može činiti i više zemljišnih čestica upisano u zeml ...

                                               

Posjed

Posjed je faktičko stanje zaštićeno pravom, tj. faktička vlast na stvari koju štiti zakon. Kod svih stvarnopravnih odnosa, uz odnose medu ljudima s obzirom na stvari, postoji i fizički odnos čovjeka i same stvari, odnosno faktički odnos. Važno je ...

                                               

Pravo služnosti

Služnost je ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari koje ovlašćuje svojega nositelja da se na odredeni način služi tom stvari ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik je dužan to trpjeti ili pak zbog toga glede nje nešto propuštati. Kako ...

                                               

Pravo stvarnog tereta

Stvarni teret daje svomu korisniku stvarno pravo na nekretnini koju opterećuje ovlašćujući ga da mu se na teret njezine vrijednosti ponavljano daju stvari ili čine radnje koje su sadržaj toga stvarnog tereta. Sadržaj stvarnoga tereta je činidba n ...

                                               

Stjecanje vlasništva

Osoba postaje vlasnikom neke stvari stjecanjem prava vlasništva te stvari na način: a) osnivanjem prava vlasništva kojeg do tada nije bilo b) prelaskom već postojećeg prava vlasništva Pretpostavke stjecanja prava vlasništva su: a) Opće: I. sposob ...

                                               

Vlasničke tužbe

Naziv vlasnička tužba u suvremenim pravnim poretcima nije sasvim adekvatan. Valja upotrebljavati naziv "vlasnički zahtjev". Vlasnički zahtjev je vlasnikovo subjektivno pravo koje nastaje na temelju prava vlasništva, njegovom povredom. Pravni teme ...

                                               

Zajedničko vlasništvo

Stvar je u zajedničkom vlasništvu kad na nepodijeljenoj stvari postoji vlasništvo dviju ili više osoba koje sve u njemu imaju udjela, ali veličina njihovih udjela nije odredena. Makar Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ZOVDSP posvećuje ...

                                               

Zemljišne knjige

Zemljišne knjige su javne knjige u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te odredeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i pri ...

                                               

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je prema Ustavu Republike Hrvatske samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Rep ...

                                               

Državno sudbeno vijeće Republike Hrvatske

Vijeće ima jedanaest članova, a čine ga sedam sudaca, dva sveučilišna profesora pravnih znanosti i dva saborska zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe. Članove Vijeća iz reda sudaca čine: dva suca općinskog suda, dva suca Vrhovnog suda Rep ...

                                               

Ministarstvo pravosuda i uprave Republike Hrvatske

Ministarstvo pravosuda i uprave je središnje tijelo državne up­ra­ve u Republici Hrvatskoj koje obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: područje gradanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te *str ...

                                               

Općinski sudovi u Hrvatskoj

Općinski sudovi redovni su sudovi u Republici Hrvatskoj, a koji se ustanovljavaju za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja. Zakonom se može propisati da u odredenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaj ...

                                               

Pravobranitelj za djecu u Hrvatskoj

Pravobranitelj za djecu štiti, prati i promiče prava i interese djece na teme­lju Ustava Republike Hrvatske, medunarodnih ugovora i zakona. Pravobranitelja za djecu i njegove zamjenike imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republ ...

                                               

Prekršajni sudovi u Hrvatskoj

Prekršajni sudovi u Republici Hrvatskoj su specijalizirani sudovi, a koji se ustanovljavaju za područje jedne ili više općina, jednog ili više gradova ili dijela gradskog područja.

                                               

Sudbena vlast u Hrvatskoj

Državna vlast u Republici Hrvatskoj ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Prema Ustavu Republike Hrvatske sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sud ...

                                               

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta specijalizirano je tijelo u sastavu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, zaduženo za progon korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK je osnovan 2001. godine Zakonom o Uredu za ...