ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127
                                               

Alokacija resursa

Alokacija resursa, u ekonomiji naziv za razdiobu resursa odgovarajućim namjenama. Može se odvijati uz veće ili manje upletanje nekog tijela poput države. Tržište može biti dobar alokator, ali ne uvijek i državna je regulativa uvijek neophodna. Da ...

                                               

Carina

Carina je porez na uvoznu robu i važna je u vanjskotrgovinskoj razmjeni. Imala je značajnu ulogu prije 1. svjetskog rata, a od 1945. svakim se danom smanjuje uloga carina. Spada u granične jedinice.

                                               

Doprinos

Doprinosi su financijski instrument koji koristi neka država da bi osigurala novčana sredstva za neki javni rashod. Doprinosi su ustvari nameti, odnosno posebna vrsta poreza, koji se obično naplaćuju iz bruto plaće zaposlenih osoba. Predstavljaju ...

                                               

Državni proračun

Državni proračun je sustavni pregled planiranih prihoda i rashoda neke države u odredenom vremenskom razdoblju, formulira ga Vlada, a prihvaća Parlament. Vrste proračuna: ravnotežni – kada su prihodi jednaki rashodima neuravnoteženi – kada su pri ...

                                               

Javna dobra

Javna dobra su ona dobra koja nam suvremena i moderna država stavlja na raspolaganje putem mehanizma javnog sektora. Javna dobra se javljaju iz razloga što tržište nije u mogućnosti osigurati njihovu racionalnu ponudu zbog same naravi javnih doba ...

                                               

Javne financije

Javne financije su veoma stari pojam i vežu se uz nastanak prvih gradova - polisa i uz početak ubiranja poreza koji su služili za potrebe uredenja grada i samoga vladara. Činjenica je da svaka jaka i stabilna država mora imati sredene i zdrave ja ...

                                               

Javni prihodi

Javni prihodi su prihodi države koji se mogu prikupiti u obliku: Javnog duga Carine Pristojbi takse Doprinosa Poreza Naknada Pojam javni prihodi se uglavnom poistovjećuje sa porezima jer oni imaju najveći udio u prihodima države. Takoder je važno ...

                                               

Javna potrošnja

rashodi lokalnih i centralnih tijela redovni i vanredni produktivni i neproduktivni odgodivi i neodgodivi investicijski i transferni rashodi u novcu i u naturi osobni i materijalni

                                               

Ministarstvo financija Republike Hrvatske

Ministarstvo financija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: davanje prijedloga i mjera za unapredenje sustava koncesija; izradu analiza u postupcima restrukturiranja poduzeća; razvoj, unapredenje i koordinaciju sustava politike ko ...

                                               

Mrtvi teret oporezivanja

Mrtvi teret oporezivanja predstavlja smanjenje ukupnog viška na tržištu nakon uvodenja poreza. Dakle, i proizvodači i potrošači se moraju odreći jednog dijela svog viška da bi država mogla uzeti za svoje potrebe. Problem je u tome što proizvodači ...

                                               

Necarinske barijere

Necarinske barijere u trgovini podrazumijevaju, u najširem smislu, sve one mjere koje se ne vezuju za uvoz ili izvoz robe, tj. za carine. Ekonomisti koji promatraju nesmetano obavljanje medunarodne trgovine preko nacionalnih granica, sasvim je sv ...

                                               

Porezna načela

Ekonomisti su pokušavali utvrditi na kojim bi se načelima trebao temeljiti porezni sustav. Prvi ekonomist koji se pozabavio ovim pitanjem bio je Adam Smith koji je istaknuo svoja četiri porezna kanona.

                                               

Stečaj države

Stečaj države označava prestanak plaćanja potraživanja, ili formalnu izjavu vlade da djelomično ili u potpunosti ne može posluživati dospjela potraživanja vjerovnika. To je često uzrokovano trajnom neravnotežom izmedu državnih prihoda i državne p ...

                                               

Gospodarski značaj logistike

Logistika se u posljednjih dvadesetak godina razvila i afirmirala više nego prethodnih stotinjak godina. S obzirom na to, postaje važni čimbenik u gospodarstvu jedne države. Udio vrijednosti logističkih usluga u BDP-u visokorazvijenih država se u ...

                                               

Logistički sustavi

Logistički sustav je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi s ciljem optimizacije tokova materijala, roba, informacija, energije i ljudi na odredenom zemljopisnom području radi ostvarenja najvećih ekonomski ...

                                               

Logistika

Logistika je djelatnost koja se bavi svladavanjem prostora i vremena uz najmanje troškove. U suvremenim uvjetima se najčešće koristi za označavanje poslovne funkcije i znanstvene discipline koja se bavi koordinacijom svih kretanja materijala, pro ...

                                               

Logistika nabave

Logistika nabave je dio mikrologistike koji se bavi koordinacijom svih kretanja i stanja materijala i robe od tržišta nabave do proizvodnje / prodaje.

                                               

Logistika prodaje i distribucije

odstranjivanje suvišnih i oštećenih materijala i otpadaka otprema gotovih proizvoda kontrola i prijem gotovih proizvoda transport gotovih proizvoda skladištenje gotovih proizvoda

                                               

Mikrologistika

Mikrologistika se može promatrati kao jedna od poslovnih funkcija unutar poduzeća. Mikrologistika se odnosi na fenomene kojima se žele ostvariti ciljevi poduzeća. U tom smislu svrha, ciljevi i zadaci mikrologistike proizlaze iz svrhe, ciljeva i z ...

                                               

Platni promet

Platni promet predstavlja sva plaćanja izmedu pravnih i fizičkih osoba učinjena sa svrhom podmirenja novčanih dugova, odnosno naplate novčanih tražbina. Manjim dijelom je gotovinski, a najvećim dijelom obavlja se knjižnim prijenosom novčanih svot ...

                                               

Australski dolar

Australski dolar je službena valuta Australije, te neovisnih pacifičkih država Kiribati, Nauru i Tuvalu. Uveden je 14. veljače 1966. godine, kada je zamijenio australsku funtu i to u omjeru dva dolara za jednu funtu.

                                               

Bradan

Bradan je bio talirski novac Dubrovačke republike kovan izmedu 1725. i 1743. godine, kada ga je zamijenio stari vižlin. Nazvan je po prikazu zaštitnika grada sv. Vlahu, koji je na aversu novca prikazan s bujnom bradom. Na reversu je grb Dubrovačk ...

                                               

Dubrovački dukat

Dukat je bio srebrni novac Dubrovačke republike, koji se počeo kovati 1723. na temelju odluke Senata iz 1720. godine. Vrijednost mu je bila 40 dinarića, masa 20.1 gram, a promjer 40 mm. Sadržaj srebra u njemu je iznosio 11.39 grama. Dukat je kova ...

                                               

Indijska rupija

Indijska rupija je službeno sredstvo plaćanja u Indiji, a kao paralelno sredstvo plaćanja koristi se u Butanu i Nepalu. Dijeli se na sto podjedinica koje se zovu paise. Riječ rupija dolazi od sanskritske riječi रौप्य, što znači srebro ili srebrno ...

                                               

Libertina

Libertina je dubrovački srebreni novac koje se kovao izmedu 1791. do 1795. godine. Na novcu je bio ispisan moto Dubrovačke Republike: Libertas po čemu je novac i dobio ime. Vrijednost mu je bila 2 dukata, odnosno 80 dinarića.

                                               

Dubrovačka perpera

Perpera je prvobitno bila obračunska jedinica u Dubrovačkoj Republici. Kao realan srebrni novac kovana je od 1683. do 1803. Na aversu je lik sv. Vlaha, koji u lijevoj ruci drži maketu grada i biskupski štap, a desnom blagoslivlje. Lijevo i desno ...

                                               

Dubrovačka škuda

Škuda. je naziv za zlatni ili srebreni novac, koji na jednoj od svojih strana ima grb u obliku štita. Od 1528. kovao se u Veneciji, a bio je u prometu i u Dubrovniku, gdje je bio i obračunski novac. Od 1708. do 1750. Dubrovačka republika kuje vla ...

                                               

Vižlin

Vižlin je bio talir Dubrovačke republike kovan kao stari vižlin od 1743. do 1748. Na aversu je poprsje kneza s dugom perikom i natpis: "RECOTOR REIP RHACVSIN". Na reversu je grb grada i natpis: "DUCAT ET SEM REIP RHAG". Promjer mu je 43 do 45 mm, ...

                                               

Dinar

Dinar je naziv valute u nekim, uglavnom arapskim, državama. Dolazi od latinske riječi denarius što znači rimski srebrni novac, kasnije i manje vrijedan novac.

                                               

Dirham

Dirham je jedinica valute u nekoliko arapskih država, uključujući: stoti dio katarskog rijala marokanski dirham deseti dio jordanskog dinara tisućiti dio libijskog dinara dirham Ujedinjenih Arapskih Emirata stoti dio tadžikistanskog somonija dira ...

                                               

Dolar

Dolar je službeno ime valute nekoliko zemalja i područja na svijetu, uključujući Australiju, Kanadu, istočne karipske otoke, Liberiju, Hong Kong, Novi Zeland, Singapur i SAD. Označava se oznakom $. Dolar se bio takoder korišten u Škotskoj tijekom ...

                                               

Eskudo

Eskudo je novčana jedinica. Korištena je u Španjolskoj i Portugalu, te u njihovim kolonijama u Južnoj Americi, Aziji i Africi. Danas se u Zelenortskoj Republici koristi zelenortski eskudo. Escudo je portugalska i španjolska riječ za štit.

                                               

Franak

Franak je povijesno ime novčane jedinice nekoliko država. Smatra se da riječ franak dolazi od natpisa na latinskom jeziku francorum rex koji je bio utisnut na prve francuske novčiće. Takoder postoji mišljenje kako riječ franak porijeklo vuče od r ...

                                               

Funta (valuta)

Srednjovjekovni engleski novčani sustav, iz kojeg je nastala britanska funta, temeljio se na novčanom sustavu franačkog cara Karla Velikog. Funta je odgovarala rimsko-karolinškoj libri, šiling solidusu, a peni denariusu. Kasnije je funta raširena ...

                                               

Karipski gulden

Karipski gulden je predložena valuta karipskih otoka i konstitucijskih zemalja Kraljevine Nizozemske Curaçaa i Svetog Martina, koji su nastali nakon raspuštanja Nizozemskih Antila 10. listopada 2010. godine. Po stanju od siječnja 2018., još nije ...

                                               

Kruna (valuta)

Kruna je bivše i sadašnje službeno sredstvo plaćanja u više europskih zemalja. Naziv kruna poteče od prikaza kraljevske krune na kovanicama. Današnja kruna potječe iz 1873. kada su se Danska i Švedska ujedinile u monetarnu uniju i za zajedničku v ...

                                               

Optjecaj

Optjecaj u novčarstvu označava kretanje, kolanje, kruženje novca medu ljudima, njegovo prelaženje od jedne osobe do druge. Brzina optjecaja novca je učestalost kojom se odredena količina novca obrne - prometne u narodnom gospodarstvu u odredenom ...

                                               

Petro-juan

Petro-juan naziv je kineske novčane jedinice kojom se trguje na kineskoj medunarodnoj burzi nafte. Uvodenjem petrojuana Kina je zaustavila monopol petrodolara u medunarodnoj naftnoj trgovini tj. početak svojevrsne de-dolarizacije naftnog tržišta. ...

                                               

Rubalj

Rubalj je naziv novčane jedinice u Rusiji i Bjelorusiji. Isti naziv se koristio za novčanu jedinicu SSSR-a, ruskog carstva i nekoliko zemalja u okolini. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, i Latvija je nakratko izdala vlastiti rubalj, ali ga je ubrz ...

                                               

Anuitet

Naziv anuitet vodi porijeklo od lat. riječi annus - godina i označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. Osnovno obilježje mu je, da se plaća godišnje ili polugodišnje, a u ukupnom iznosu anuiteta mijenja se omjer izmedu dijela ...

                                               

Bankarstvo

Bankarstvo ili bankarski sustav označava kombinaciju opskrbe novcem, posredovanje kreditima, opsluživanje platnog prometa, te posluživanje javnih i privatnih tvrtki sredstvima plaćanja.

                                               

Budžet

Budžet, u starofrancuskom bougette, prenesena u obliku budget u Englesku, gdje je u parlamentarnoj terminologiji označivala onu kožnatu torbu, u kojoj je ministar financija imao zakonski prijedlog o državnim financijama. U tom se smislu spominje ...

                                               

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije ili EBITDA je jedan od pokazatelja poslovne uspješnosti tvrtke s naglaskom na likvidnost, koji uzima u obzir amortizaciju kao nenovčani trošak. Naime, amortizacija je isključivo računovodstveni zahvat i n ...

                                               

Dug

Dug je iznos sredstava, koje dužnik duguje vjerovniku. Dug je predmet odnosa izmedu vjerovnika i dužnika, što uključuje i pravo vjerovnika i obveze dužnika, da se dug podmiri. Za dug se obično izdaje pismena potvrda račun, obveznica na kojoj piše ...

                                               

DUNS

Data Universal Numbering System skraćeno DUNS ili D-U-N-S je univerzalni sustav numeriranja podataka koji je razvio i njime upravlja Dun & Bradstreet. DUNS broj je jedinstveni deveteroznamenkasti numerički identifikator koji se dodjeljuje svakom ...

                                               

Dužnički kapital

Dužnički kapital je najčešći oblik financiranja malog poduzetništva. To je vjerovnički odnos izmedu korisnika dužničkog kapitala i ponudača takvog kapitala u kojem korisnik vraća posudenu glavnicu i plaća fiksno dogovorene kamate. Pri tome onaj t ...

                                               

Kamata

Kamate na kamate jesu one koje se obračunavaju na neisplaćene kamate pribrojene kapitalu kapitalizirane kamate. Izraz za izračunavanje kamata na kamate temelj je financijske matematike. Ukamaćivanje je izračunavanje buduće vrijednosti nekog novča ...

                                               

Kredit

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita ustupa pravo korištenja odredenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. Sama riječ kredit dolazi od francuskog, njemačkog i tal ...

                                               

Kreditni posrednik

Kreditni posrednik je pravna ili fizička osoba koja samostalno drugim pravnim i fizičkim osobama omogućuje olakšan pristup kreditnim uslugama koju pružaju kreditori kao treće strane. To uključuje posrednike vezane za jednog ili više medusobno neo ...

                                               

Likvidnost

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova koje se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Likvidnost poduzeća nerijetko se definira kao sposobnost trgovačkog društva da pravovremeno podmiruje svakodne ...