ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

Mirovina

Mirovina je mjesečna novčana naknada ili druga pogodnost stečena na osnovi osiguranja za slučaj starosti, invalidnosti ili smrti ili dodijeljena zbog zasluga. Stjecanje prava na mirovinu utvrdeno je zakonom. Mirovine se isplaćuju i posthumno u sl ...

                                               

Mirovinsko osiguranje

Mirovinsko osiguranje je program socijalnog osiguranja. Sustav djeluje tako da tijekom svog radnog vijeka članovi sustava i njihovi poslodavci plaćaju doprinose iz plaća i na plaće. Umirovljeni članovi ostvaruju pravo na mirovinu, djelomično utem ...

                                               

Offshore bankarstvo

Offshore bankarstvo izraz je za bankarstvo koji uglavnom se odnosi na lokacijama koje karakteriziraju niski porezi, visok stupanj povjerljivosti i tajnosti i minimalni nadzor i regulacija financijskog tržišta. Banke i ostale financijske instituci ...

                                               

OVB Hrvatska

OVB Hrvatska je društvo čija je glavna djelatnost pružanje financijskih usluga u Hrvatskoj. Sjedište joj je u Zagrebu. Osnovana je 1999., a matična joj je tvrtka OVB Holding AG.

                                               

Porast dionica tvrtke GameStop 2021.

Porast dionica tvrtke GameStop dogodio se početkom 2021. Dionica ove tvrtke čija je djelatnost maloprodaja računalnih igara i potrošačke elektronike pri vrhuncu 28. siječnja dosegla je predtržišnu cijenu od preko 500 dolara, gotovo trideset puta ...

                                               

Proračunski izdatak

Proračunski izdatak ili financijski izdatak jest transfer novca i/ili imovine dodijeljenih nekoj ustanovi. Ukupna vrijednost ustanovskih investicija često se naziva ustanovskim izdatkom, a obično je organiziran kao javna karitativnost, privatna z ...

                                               

Rizični kapital

Rizični kapital ili anglicizam venture capital označava kapital private equity investicijskog društva koja pružaju sudjelovanja pri financiranju u posebno inovativnih, rizičnih ili kreativnih tvrtki koje su pokrenule obećavajući posao. Venture Ca ...

                                               

Trajni kapital

Trajni kapital je onaj kapital koji trajno ostaje u poduzeću i koji se ne vraća kroz glavnicu i kamatu, za razliku od dužničkog kapitala gdje postoji ugovor koji obavezuje korisnika dužničkog kapitala da vraća posudenu glavnicu uvećanu za kamatu, ...

                                               

Životno osiguranje

Životno osiguranje je vrsta osiguranja koje jedna osoba kupuje od nekog osiguravajućeg društva u cilju ostvarivanja neke koristi prilikom nekog životnog dogadaja: prerana smrt, teških ozljeda, invaliditeta, itd. Kroz kupovanje police osiguranja o ...

                                               

Cjenovni rat

Rat cijena, komercijalna je konkurencija koju karakterizira opetovano snižavanje cijena ispod cijena konkurencije. Jedan će konkurent sniziti cijenu, a drugi će odgovoriti sniženjem svoje cijene. Ako netko od njih ponovno smanji cijenu, započinje ...

                                               

Deep Mind Awareness

Deep Mind Awareness je "ono čega se ljudi prisjete nakon što dobro razmisle o tome koji proizvodi i usluge uistinu ispunjavaju njihove specifične potrebe" Kod istraživanja tržišta najčešće se primjenjuje metoda Top of Mind Awareness - odnosno "Na ...

                                               

Influencer marketing

Influencerski marketing je vrsta marketinga u kojem se fokus stavlja na ljude koji imaju utjecaja na odredenom tržištu, umjesto fokusiranja na ciljno tržište kao cjelinu. On identificira pojedince koji imaju utjecaj na potencijalne kupce, te sve ...

                                               

Internetski marketing

Internet marketing ili internet oglašavanje, još se i skraćeno naziva i-marketing, web marketing, online marketing, digitalni marketing ili eMarketing, jest oglašavanje proizvoda i usluga putem Interneta. Informatička era najbrže je rastući fenom ...

                                               

Gerilski marketing

Gerilski marketing oblik je marketinške strategije koja minimalnim ulaganjima i nekonvencionalnim metodama oglašavanja nastoji ostvariti maksimalan učinak. Gerilski marketing se usmjerava na pronalaženje nekonvencionalnih mogućnosti oglašavanja n ...

                                               

Oglašivački apel

Oglašivački apel je središnji kreativni element oglasa koji sadržava obećanje vezano uz korisnost proizvoda ili usluge. Predstavlja impuls ili poticaj koji se na temelju rezultata primijenjene psihologije koristi u oglasima da bi potaknuo i aktiv ...

                                               

Mrežni marketing

Mrežni marketing, marketing po preporuci na području marketinga), označava sustav koji koristi preporuke osobe od povjerenja za svrhu poslovanja pri prodaji roba ili usluga.

                                               

Oluja mozgova

Oluja mozgova je metoda pronalaska ideja koju je osmislio Alex F. Osborn a usavršio Charles Hutchison Clark. Potiče razvoj novih, neobičnih ideja kod skupine ljudi. Metoda je dobila ime po metodi "using the brain to storm a problem" doslovno: rab ...

                                               

Planirana zastarjelost

Planirana zastarjelost ili ugradena zastarjelost u industrijskom dizajnu je politika namjernog planiranja odnosno dizajniranja dobara ograničena uporabna života, radi toga da bi ta dobra postala zastarjela ili nefunkcionalna nakon odredenog vreme ...

                                               

Zvono (časopis)

Nakon časopisa Naš publicitet, Kreativne komunikacije i Ideje koji su se bavili tržišnim komunikacijama, u siječnju 2001. godine Elia Pekica Pagon, Marko Ivan Pekica, Stanko i Luka Babić te Duško Bekar ml. pokrenuli su Časopis za marketing u prak ...

                                               

Ciljevi (ekonomija)

Ciljevi su krajnje točke prema kojima su usmjerene aktivnosti. To su odredišne točke do kojih želimo doći. Ciljevi proizlaze iz plana misije. Oni tvore hijerarhiju tako da je ostvarenje jednog cilja preduvjet da se ostvare ostali ciljevi.

                                               

Faze odlučivanja

Odlučivanje je proces, te kao svaki proces ima svoje faze. Donošenje odluka dijeli se u četiri faze: svijest o potrebi za odlukom, priprema odluke, donošenje odluke i provedba odluke. Ova podjela može se detaljizirati. U skladu s tim postupak odl ...

                                               

Ganttov dijagram

Gantogram tip je stupčanog grafikona koji se koristi za grafički prikaz rasporeda projekta. Gantogrami ilustriraju početni i krajnji datum nekih nepromjenjivih i sažetih elemenata projekta. Nepromjenijivi ili terminalni elementi kao i sažeti elem ...

                                               

Grupno odlučivanje

Prednosti grupnog odlučivanja sastoje se u tome što grupa generira veći broj alternativa jer raspolaže s više informacija i znanja. Raspravljanjem unutar skupine, prema odredenim normama ponašanja, smanjuju se nejasnoće i nesigurnosti u načinu rj ...

                                               

Matrična organizacija

Matrična struktura grupira zaposlenike prema funkciji i prema proizvodu. Ova struktura kombinira najbolje karakteristike tih odvojenih zasebnih organizacijskih struktura. Matrična organizacija često koristi timove zaposlenih da bi postigla neki c ...

                                               

Menadžment promjena

Menadžment promjena je skup radnji koje omogućuju fleksibilnost poduzeća. Okruženje u kojem se svako poduzeće nalazi se sve češće mijenja. Najveći uzrok dinamičnih promjena je globalizacija i zbog toga poduzeća trebaju biti fleksibilna kako bi se ...

                                               

Misija (ekonomija)

Misija je osnovna funkcija ili zadatak poduzeća te bilo kojeg njegovog dijela. Svaka vrsta organiziranog djelovanja ima ili bi trebala imati misiju da bi uopće imala smisla.

                                               

Motivacija

Motivacija je utjecaj koji izaziva, usmjerava i održava željeno ponašanje ljudi. U okviru managementa motivacija igra važnu ulogu jer njome menadžer nastoji zadovoljiti želje i nagone svojih suradnika kako bi njihovo ponašanje bilo poželjno i pri ...

                                               

Odlučivanje

Odlučivanje je bit planiranja i ono predstavlja odabir nekog smjera djelovanja izmedu više alternativa. Rezultat odlučivanja jest odluka. Odlučivanje je proces iznalaženja većeg broja inačica rješenja nekog problema ili stanja radi kojeg je proce ...

                                               

Organizacijska kultura

Organizacijska kultura predstavlja način života i rada u poduzeću. Može se definirati kao ozračje u organizaciji koje je posljedica utjecaja kako različitih znanih i neznanih zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti tako i šireg i užeg okruženja po ...

                                               

Plan (ekonomija)

Plan je pisani dokument koji odreduje smjerove akcija, a nastao je kao rezultat procesa planiranja. Plan je takoder temelj za provedbu kontrole. Povratna veza kontrole i planova, tj. planiranja se očituje u tome što se kontrolom može izvršiti kor ...

                                               

Planiranje (ekonomija)

Planiranje je najbitniji zadatak menadžera u oblikovanju okruženja, tj. organizacije kako bi djelovanje pojedinaca koji rade zajednički u skupinama bilo učinkovito. Planiranjem se premošćuje jaz izmedu onoga gdje smo sada i onoga gdje želimo ići. ...

                                               

Poduzetnik

Poduzetnik je vlasnik poduzeća i osoba koja upravlja resursima i preuzima rizik da bi ostvario dobit. U samoj definiciji poduzetnika vrlo je bitno razlikovati pojmove poduzetnik i menadžer. Poduzetnik je uvijek vlasnik poduzeća, a ako k tome još ...

                                               

Pojedinačno odlučivanje

Pojedinačno odlučivanje često je brži proces odlučivanja i izbjegava problem skupnog mišljenja, ali zbog toga nosi sa sobom veliku odgovornost za pogrešne odluke. Odluka pojedinca može biti rezultat trenutnog emotivnog stanja ili osjećaja pojedinca.

                                               

Poslovna etika

Poslovna etika se odnosi na istinitost i pravednost očekivanja društva, poštene konkurencije, oglašavanja, društvenih odgovornosti, odnosa s javnošću, ponašanja poduzeća u zemlji i inozemstvu. Poslovnu etiku se može definirati kao primjenu općepr ...

                                               

Poslovno odlučivanje

Odlučivanje je kognitivni proces koji se sastoji od prepoznavanja problema i biranja mogućih rješenja koja vode do nekog željenog stanja. Odlučivanje je veoma odgovoran i težak posao jer donošenje odluka za sobom nosi i način provodenja inih. Man ...

                                               

Potpuno upravljanje kvalitetom

Potpuno upravljanje kvalitetom je pristup upravljanju koji podrazumijeva dugoročnu orijentaciju ka trajnom poboljšanju kvalitete koja će zadovoljiti i premašiti očekivanja kupaca. TQM je zapravo jednostavno učinkovito upravljanje koje zahtijeva p ...

                                               

Procedure (ekonomija)

Procedure su planovi koji utvrduju neki nužan način postupanja u budućim aktivnostima. To je preciziranje kako odredena aktivnost mora biti obavljena. Procedure su kronološki nizovi zahtijevanih postupaka, tj. smjernice za akciju. One često prela ...

                                               

Projektni menadžer

Projektni menadžer je profesionalac na polju projektnog menadžmenta. Oni imaju odgovornost planiranja i izvedbe bilo kakvog projekta, kao oni koji se odnose na gradevinsku industriju, arhitekturu ili razvoj softwarea. Mnoga druga polja u produkci ...

                                               

Proračun

Državni proračun, u smislu Zakonu o proračunu, je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrduju rashodi i izdatci države za jednu godinu. Često se misli da kad je u pitanju proračun da se uvijek radi o novcu, medutim to nije uvijek tako. ...

                                               

Stilovi vodstva

Stilovi vodstva mogu se definirati kao specifičan način ponašanja menadžera u okviru radnog procesa koji utječu na rezultate rada u odredenoj organizaciji. Vodstvo je vrlo važna funkcija menadžmenta koja se tiče meduljudskih aspekata, a podrazumi ...

                                               

Strategija u ekonomiji

Strategija je način kako se trebaju koristiti pojedini resursi da bi se iskoristile prednosti okolnosti za stvaranje željenih učinaka. Jednostavno rečeno, strategija je način ostvarenja ciljeva.

                                               

Strateški savezi

Strateški savez je koalicija organizacija u svrhu postizanja važnih poslovnih ciljeva.Strateški se savezi razlikuju od drugih vrsta suradnje jer se oni sklapaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva i planova organizacije, te su usmjereni na pobol ...

                                               

SWOT analiza

Preduvjet za ispravni odabir strategije je analiza situacije. Pod tim se podrazumijeva da poduzeće treba sagledati vanjske i unutarnje čimbenike kako bi spoznalo najbolji način da se ostvari željeni cilj. Sve veća dinamičnost koja je prisutna na ...

                                               

Škola ljudskih odnosa

Škola ljudskih odnosa se odnosi na istraživanja u području razvitka organizacija koja se bave proučavanjem ljudske prirode u skupinama, posebno u skupinama na radnom mjestu. Škola potječe iz Hawthornske studije iz 1930-ih godina. Studijom Hawthor ...

                                               

Teorija Z

Teorija Z je oblik upravljanja u kojem su sadržani oblici japanske prakse upravljanja i prilagodeni okruženju SAD-a. Teorija Z stavlja naglasak na kvalitetan odnos s ljudima i neformalne i demokratske odnose koji se temelje na povjerenju. Usprkos ...

                                               

Tim

Momčad, tim ili ekipa je mala skupina ljudi komplementarnih znanja i vještina koji su predani zajedničkim poslovnim ciljevima i zajedničkom pristupu. Oni su dragovoljna skupina ljudi prepoznatljiva po tome što: od svakog se člana očekuje maksimal ...

                                               

Tiranija malih odluka

Tiranija malih odluka ime je za fenomen u kojem niz malih odluka ili transakcija mogu na kraju dovesti do iracionalnih situacija, loše raspodjele sredstava koje na kraju mogu dovesti propasti tržišta ili nekog sistema. Primjeri tiranije malih odl ...

                                               

Upravljanje ljudskim resursima (ekonomija)

Upravljanje ljudskim resursima najčešće se danas naziva disciplina koja se bavi svestranim sagledavanjem problematike upravljanja ljudskim resursima u poduzeću - od planiranja potreba za njima, njihova pribavljanja i optimalnog rasporedivanja, vo ...

                                               

Upravljanje projektima

Strukture i sredstva upravljanja projektima iznimno su različite. Njihov izbor ovisi o području, vrsti, veličini i kompleksnosti projekta. Projekt može obuhvaćati jednu ili nekoliko tisuća osoba. Iz toga proizlazi da struktura upravljanja projekt ...

                                               

Upravljanje resursima

Za novozelandski zakon, vidi Zakon o upravljanju resursima iz 1991. Upravljanje resursima u organizacijskim znanostima označava učinkovitu i djelotvornu implementaciju organizacijskih resursa kada postoji potreba za njima. U te resurse mogu spada ...